NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Организациона структура

Менаџмент

Председник: Татјана Стојшић Петковић
Извршна директорка: Иванка Јовановић

Управни одбор

Управни одбор НООИС је извршни орган Скупштине и бира се из састава Скупштине. У Управни одбор се бира по један члан пуноправне организације и Заједнице организација особа са инвалидитетом Војводине. Више од половине чланова Управног одбора морају бити особе са инвалидитетом и/или њихови правни заступници. Председник, потпредседници и извршни директор су по функцији чланови Управног одбора.

Скупштина

Скупштина НООИС је највиши орган Националне организације коју чине сви чланови НООИС. Скупштину НООИС чине по три делегата пуноправних организација-чланица Националне организације, као и по један представник придружених чланова, које бирају организације-чланице у складу са својим статутима, водећи рачуна о територијалној заступљености.

Надзорни одбор

Надзорни одбор НООИС је у свом деловању и раду независни самостални орган Националне организације, који врши контролу исправности и законитости рада Националне организације и њених органа и појединаца, који по својој функцији или овлашћењу могу самостално да доносе одлуке. Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити чланови Скупштине у истом мандату.

Председник и потпредседници НООИС-а

Председник Националне организације обавезно мора бити особа са инвалидитетом или правни заступник.
Национална организација има два потпредседника, а најмање један потпредседник мора бити особа са инвалидитетом.
Потпредседници обављају функцију председника у случају његове спречености.

Извршни директор

Извршни директор НООИС заједно са председником Националне организације заступа организацију у јавности и пред државним органима, руководи радом стручне службе Националне организације и има права директора у смислу Закона о раду. Делокруг рада извршног директора, као и услове и поступак за његово именовање ближе утврђује Управни одбор.

Тренутно је извршна директорка Иванка Јовановић

Органограм

Skip to content