NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

НООИС - улога и значај

Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) основана је 22. јуна 2007. На тај начин је Заједница инвалидских организација Србије, као неформална мрежа републичких организација особа са инвалидитетом која је постојала дуги низ година пре тога, прерасла у НООИС, као формалну мрежу са правним статусом, сличну многима у Европи.

НООИС је „кровна“ организација која представља преко 870.000 особа са инвалидитетом и њихових правних заступника укључених у савезе организација особа са појединачним врстама инвалидитета, организације законских заступника особа са инвалидитетом и интересне организације које окупљају особе са различитим облицима инвалидитета (цросс-дисабилитy организације).

Основана је са циљем да представља уједињени покрет особа са инвалидитетом Србије, говори у име већине особа са инвалидитетом и њихових правних заступника и представља најважнију политичку снагу у заступању њихових заједничких интереса и потреба. С тим у вези, улога Националне организације није да замени појединачне организације особа са инвалидитетом (Савезе и друге организације), већ да се усредсреди на заједничке акције, иницијативе и питања од општег интереса.

Мисија НООИС-а

је повећање укључености особа са нвалидитетом у друштво, пуно поштовање људских права и недискриминација по основу инвалидности, кроз партнерско деловање јединственог инвалидског покрета и државе на доношењу и примени закона и других докумената из области инвалидности, а у складу са медјународним стандардима и документима.

 

Циљеви НООИС-а

 1. Јединствено заступање интереса особа са инвалидитетом у Србији
 2. Заштита и промовисање основних људских права
 3. Унапређење положаја ОСИ кроз примену
  националних стратегија, закона и политика у области инвалидности и реформу
  националног законодавства
 4. Борба против предрасуда и дискриминације по основу  инвалидности и
  пуно учешће, равнопавност и социјална укљученост
 5. Јачање сарадње међу организацијама-чланицама Националне
  организације и подршка развоју њихових појединачних капацитета
 6. Прихватање међународних и европских стандарда, принципа и
  докумената у области инвалидности и њихова примена у Србији
 7. Развијање сарадње и учешће  у међународном инвалидском покрету

Вредности НООИС-а

 • примена европских и стандарда УН у области инвалидности,
 • недискриминација,
 • једнаке могућности за особе са инвалидитетом,
 • промоција приступачности у области физичког окружења, транспотра, информација и комуникација;
 • независности и репрезентативности,
 • међусобна сарадња,
 • одговорност,
 • демократска структура и везе са организацијама/чланицама

Чланство у међународним организацијама

НООИС је активна и у медјународном инвалидском покрету. Од оснивања, НООИС је придружена чланица највеће и најзначајније европске кровне организације – ЕДФ-а (Еуропен Дисабилитy Форум), а такодје је и чланица Дисабилитy Пеопле Интернатионал (ДПИ).

Основне активности НООИС-а

1. Законодавне активности и заступање

НООИС учествује у припреми измена и допуна прописа, предлаже амандмане надлежним Скупштинским одборима, активно учествује у доношењу нових закона и подзаконских аката, стратешких документа, у радним групама за израду разних прописа (као нпр. Закона о социјалној заштити и пратећих подзаконских аката, Закона о употреби српског знаковног језика, Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању, Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Стратегији унапредјења положаја особе са инвалидитетом итд.)

2. Праћење примене прописа

и сарадња са државним институцијама и независним телима – НООИС континуирано прати примену донетих прописа, реагује и подсећа надлежне у случајевима не примењивања одредби закона, тражи тумачења одредјених прописа, учествује у раду Савета за питања ОСИ при Влади РС, као и у раду Савета за ОСИ при канцеларији заштитника грађана

3. Реаговање на кршења људских права и случајева дискриминације

НООИС реагује на дискриминаторска понашања или изјаве појединаца, обраћа се јавности тим поводом, шаље притужбе у случајевима дискриминације канцеларији Поверенице за заштиту равноправности и канцеларији заштиника градјана.

4. Издавачка и едукативна активност

– објављене публикације (издавачи и суиздавачи):

 1. Водич кроз права особа са инвалидитетом
 2. Стратегија развоја и промоције друштвено-одговорног пословања у Републици Србији за период 2010-2015.
 3. Петогодишњица усвајања Закона о спречавању дискриминације ОСИ (зборник радова)
 4. Писање предлога пројеката према смерницама за конкурсе ЕУ
 5. Зборник радова са летње школе – Забрана дискриминације особа са инвалидитетом

5. Медијске активности НООИС-а

и активности усмерене на информиснаје о положају и правима особа са инвалидитетом и на подизање свести о инвалидности – НООИС је континуирано заступљен у медијима, како електронским тако и штампаним, у складу са дешавањим објављујемо изјаве и саопштења, наши представници редовно учествују на разним стручним скуповима, објављујемо информације на званичнм сајту НООИС.

6. Међународне активности

НООИС учествују на састанцима ЕДФ-а, као и у разним медјународним истраживањима, интензивно сарађује и размењује информације са ДПИ, ад хоц сарађује и учествује на медјународним конференцијама и састанцима у организацији УН-а, Савета Европе, Европске комисије итд. Такодје, НООИС интензивно развија и подржава регионалну сарадњу – са кровним организацијама у Словенији, Хрватској, Македонији, а такодје и учествује на разним регионалним скуповима.

Организације чланице Националне организације

1. Савез глувих и наглувих Србије
(130.000 чланова, 44 организације-чланице)
2. Савез слепих Србије
(12.000 чланова, 43 организације-чланице)
3. Савез дистрофичара Србије
(1.700 чланова, 20 организација-чланица)
4. Савез параплегичара и квадриплегичара Србије
(1.300 чланова, 25 организација-чланица)
5. Савез МНРО Србије
(92.000 чланова и чланова породица, 85 организација-чланица)
6. Савез инвалида рада Србије
(450.000 чланова, око 140 организација-чланица)
7. Савез за церебралну и дечију парализу Србије
(3.923 чланова, 54 организације-чланице)
8. Друштво мултипле склерозе Србије
(5.000 чланова, 16 организација-чланица)
9. Савез удружења Србије за за помоћ особама са аутизмом
(4.000 чланова и чланова породица, 11 организација-чланица)
10. Савез за помоћ особама са Даун синдромом
(1.000 чланова, 8 организација-чланица)
11. Центар за самостални живот инвалида Србије
(9 подржница)
12. Савез организација ампутираца Србије
(2.336 члана чланова, 15 организација)

Придружени чланови НООИС-а

1. Савез организација бубрежних инвалида Републике Србије
(33 регистроване подрузнице, али је само 16 активно)
2. Мрежа …Из круга Србије
(4 подржнице)

Идентификација

Матични број: 17697285
Пун назив организације: Национална организација особа са инвалидитетом Србије
Скраћени назив организације: НООИС
ПТТ број и назив места: 11000 Београд
Улица и број: Мутапова 12 (службена адреса)
Текући рачун: 200-2726230101033-89
Порески идентификациони број: 105167562
Шифра делатности: 91330

НООИС није обвезник ПДВ-а

Падор

НООИС је регистрован у ПАДОР бази података.
Ова база, којом управља ЕуропеАид, садржи информације о организацијама које аплицирају за грантове Европске комисије у области спољне помоћи.

Статут

Овде можете преузети Статут у пдф-у.

Статут Националне организације особа са инвалидитетом

Менаџмент

Председник: Татјана Стојшић Петковић
Извршна директорка: Иванка Јовановић

Управни одбор

Управни одбор НООИС је извршни орган Скупштине и бира се из састава Скупштине. У Управни одбор се бира по један члан пуноправне организације и Заједнице организација особа са инвалидитетом Војводине. Више од половине чланова Управног одбора морају бити особе са инвалидитетом и/или њихови правни заступници. Председник, потпредседници и извршни директор су по функцији чланови Управног одбора.

Скупштина

Скупштина НООИС је највиши орган Националне организације коју чине сви чланови НООИС. Скупштину НООИС чине по три делегата пуноправних организација-чланица Националне организације, као и по један представник придружених чланова, које бирају организације-чланице у складу са својим статутима, водећи рачуна о територијалној заступљености.

Надзорни одбор

Надзорни одбор НООИС је у свом деловању и раду независни самостални орган Националне организације, који врши контролу исправности и законитости рада Националне организације и њених органа и појединаца, који по својој функцији или овлашћењу могу самостално да доносе одлуке. Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити чланови Скупштине у истом мандату.

Председник и потпредседници НООИС-а

Председник Националне организације обавезно мора бити особа са инвалидитетом или правни заступник.
Национална организација има два потпредседника, а најмање један потпредседник мора бити особа са инвалидитетом.
Потпредседници обављају функцију председника у случају његове спречености.

Извршни директор

Извршни директор НООИС заједно са председником Националне организације заступа организацију у јавности и пред државним органима, руководи радом стручне службе Националне организације и има права директора у смислу Закона о раду. Делокруг рада извршног директора, као и услове и поступак за његово именовање ближе утврђује Управни одбор.

Тренутно је извршна директорка Иванка Јовановић

Органограм

Skip to content