Sastanak Radne grupe za učešće osoba sa invaliditetom u kulturnom životu u Parizu 2013

U kancelariji Saveta Evrope u Parizu održan je sastanak Radne grupe za učešće osoba sa invaliditetom u kulturnom životu Saveta Evrope. Sastanak je održan 13. i 14. marta 2013. godine a sastanku su prisustvovali predstavnici Ekspertskog komiteta Saveta Evrope za osobe sa invaliditetom, Komiteta za kulturu Saveta Evrope, Evropskog foruma za osobe sa invaliditetom iz Austrije, Bugarske, Francuske, Italije, Jermenije, Luksemburga i Srbije. U radu je učestvovao i konsultant Saveta Evrope za pristupačnost kulturnih, sportskih, turističkih i rekreativnih sadržaja osobama sa invaliditetom, dr Damjan Tatić.

    Sastanak je održan u sklopu priprema za godišnji sastanak Ekspertskog komiteta Saveta Evrope za osobe sa invaliditetom u Strazburu u junu 2013, na kome će učešće osoba sa invaliditetom u kulturnom i sportskom životu i pristupačnost turističkih i rekreativnih sadržaja za osobe sa invaliditetom biti jedna od centralnih tema. Silvio Sagramola predstavio je nacrt svog istraživanja o pristupačnom turizmu. Insistirao je na primeni univerzalnog dizajna- dizajna za sve, kontinuiranoj edukaciji stručnjaka, blagovremenoj razmeni svih relevantnih informacija, formiranju tela nadležnih za sprovođenje i koordinaciju.

    Dr Damjan Tatić predstavio je nacrt svog istraživanja o pristupačnosti kulturnih, sportskih, turističkih i rekreativnih programa, usluga i sadržaja osobama sa invaliditetom. Analizirao je sadržinu relevantnih dokumenata Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope. Takođe je dao analizu postojećeg stanja pristupačnosti pomenutih sadržaja, programa i usluga na osnovu analize upitnika koje su članice Saveta Evrope poslale Ekspertskom komitetu Saveta Evrope za osobe sa invaliditetom, kao i inicijalnih izveštaja strana ugovornica Komitetu Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom. Obradio je situaciju u više od 20 država Evrope, apostrofirao oblasti u kojima su postignuti značajni uspesi kao i oblasti u kojima nije bilo značajnijeg napretka pa je neophodno nastaviti sa ulaganjem napora. Izveštaj dr Tatića sadrži i rezime u lako čitljivom formatu, kako bi bio pristupačan svim osobama sa invaliditetom. Dr Tatić predstavio je i nacrt preporuka za obezbeđivanje punog učešća osoba sa invaliditetom u kulturnom i sportskom životu i pristupačnosti turističkih i rekreativnih sadržaja za osobe sa invaliditetom, koje će Savet Evrope tokom 2013. godine razmatrati i usvojiti.

    Učesnicima je prikazan i film iz Švedske sa primerom dobre prakse obezbeđivanja pristupačnosti za posetioce sa invaliditetom u istorijskom zdanju u Stokholmu. Tokom diskusije apostrofirana je važnost primene univerzalnog dizajna- dizajna za sve, načela uključivanja pitanja invalidnosti u opšte tokove kulture, sporta i turizma, ali istovremeno paralelno razvijanje specifičnih kulturnih, sportskih, turističkih i rekreativnih programa, usluga i sadržaja osobama sa invaliditetom. Insistirano je na uključivanju dece i mladih sa invaliditetom u kulturne, sportske i rekreativne sadržaje, programe i aktivnosti u sklopu inkluzivnog obrazovanja od najmlađeg uzrasta. Odlučeno je da dr Tatić tokom proleća finalizira nacrt preporuka za obezbeđivanje punog učešća osoba sa invaliditetom u kulturnom i sportskom životu i pristupačnosti turističkih i rekreativnih sadržaja za osobe sa invaliditetom, kako bi njegov izveštaj i predlog preporuke bili razmatrani tokom godišnjeg sastanka Ekspertskog komiteta Saveta Evrope za osobe sa invaliditetom u Strazburu u junu 2013.

dr Damjan Tatić
Konsultant Saveta Evrope

Baza korisnika