Danska

U okviru danskog predsedavanja EU, Danska je 5. i 6. marta 2012. u Kopenhagenu organizovala međunarodnu konferenciju „Pristupačnost i učešće-uključenost osoba sa invaliditetom u društvo“. Konferenciji je prisustvovalo preko 200 učesnika iz Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Danske, Estonije, Finske, Grčke, Holandije, Hrvatske, Irske, Islanda, Kipra, Letonije, Litvanije, Luksemburga, Mađarske, Malte, Nemačke, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske i Velike Britanije. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Evropske komisije, poslanici Evropskog parlamenta, predstavnici Saveta Evrope i brojnih nevladinih organizacija, pre svih osoba sa invaliditetom i strukovnih asocijacija.

Između ostalih konferenciji su prisustvovali dr Damjan Tatić, član Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom i predsedavajući Radne grupe NOOIS za normativnu delatnost, kao i Irena Radinović, koordinatorka za informacije Tima za socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Mirjana Maksimović, koordinatorka za socijalnu politiku i uključenost Roma Tima za socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Janis Vardakastanis, predsednik Evropskog foruma za prava osoba sa invaliditetom EDF, naglasio je da živimo u vremenu paradoksa. Sa jedne strane EU je ratifikovala Konvenciju UN i usvojila Strategiju sa osobe sa invaliditetom a s druge strane mere štednje izazvane ekonomskom krizom unutar EU direktno podrivaju sprovođenje Konvencije UN u zemljama članicama EU i dovode do ograničavanja stečenih prava građana EU sa invaliditetom! Nadležni u EU moraju premostiti jaz između reči i dela, uključiti sprovođenje Konvencije UN u sve opšte politike i akte EU i obezbediti pristupačne proizvode i usluge unutar EU. Umesto govora o ekonomskoj opravdanosti pristupačnosti trebalo bi insistirati na posmatranju pristupačnosti kao pitanja postojanja odnosno kršenja ljudskih prava.

Posle uvodne sesije usledila su predstavljanja konkretnih primera dobre prakse iz oblasti pristupačnosti. Stig Langvad, član Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom, predsednik danske krovne organizacije osoba sa invaliditetom i član izvršnog odbora EDF-a, predstavio je planove za izgradnju najpristupačnije poslovne zgrade na svetu, sedišta danskih organizacija osoba sa invaliditetom. Primenjena su načela univerzalnog dizajna koji će fleksibilno moći da koriste sve osobe. Otvaranje je planirano za 12. decembar 2012.
Ima Plasensija, zamenica rukovodioca Jedinice za prava osoba sa invaliditetom Evropske komisije govorila je o naporima za unapređivanje pristupačnosti unutar EU. EU je uredila pitanje pristupačnosti u oblastima autobuskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja direktivama, dok je informatičko- komunikacijska tehnologija uređena na nivou politika. U oblasti elektronskih usluga obavezujuće su jedino odredbe o pristupačnosti broja za vanredne situacije. U oblasti izgrađenog okruženja nema obavezujućih odredbi.

U nastavku konferencije održane su dve paralelne radionice – u okviru prve predstavljeni su primeri ekonomske argumentacije za pristupačnost u oblastima izgrađenog okruženja, javnog prevoza, informacija i komunikacija. Druga radionica se bavila jednakim učešćem u društvu u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, političkog učešća i društvenim medijima.

Dr Elis Mejnard, direktorka Fjučr inklužna iz Velike Britanije, predstavila je studiju adaptacije i pristupačnosti na železničkim stanicama u toj zemlji. Bilo je neophodno demonstrirati koristi od pristupačnog javnog prevoza na kvantitativni način kako bi se rukovodioci transportnog sektora ubedili da ga učine pristupačnim. Istraživanje je započelo 2003. a završilo se 2007. godine. Istraživanjem su bili obuhvaćene sve kategorije potencijalnih korisnika javnog prevoza, a ne samo osobe sa invaliditetom.

Na početku plenarne sesije vreme je bilo posvećeno strateškim dokumentima sa stanovišta značaja strateškog pristupa pitanjima ravnopravnog učešća i prava osoba sa invaliditetom u EU. Prilikom praćenja sprovođenja Strategije EU za osobe sa invaliditetom velika pažnja se posvećuje pristupačnosti.

Drugog dana konferencije prepodnevna sesija je počela paralelnim radionicama. Fionula Rodžerson, direktorka programa „Arhitektura za sve“ Međunarodne unije arhitekata, govorila je o merama koje države mogu preduzeti kako bi promovisale pristupačnost. Silvio Sagramola, direktor luskemburškog Nacionalnog centra za informacije o invalidnosti i Mreže za evropski koncept pristupačnosti, govorio je o ekonomskim aspektima pristupačnosti, dok je Kevin Stolarik sa Univerziteta u Torontu govorio o istraživanju o ekonomskim posledicama poboljšane pristupačnosti u Ontariju.

Predstavnici danskog Udruženja mladih osoba sa invaliditetom  govorili su o ostvarivanju građanskih i političkih prava mladih osoba sa invaliditetom. Andreas Raš Kristensen, izvršni direktor istraživačkog centra VIA univerzitetskog koledža, govorio je o realnostima inkluzivnog obrazovanja u praksi, a Stiven Trouer, rukovodilac Jedinice za Konvenciju UN u telu Velike Britanije za pitanja invalidnosti, o učešću osoba sa invaliditetom u političkom životu i upravljanju javnim poslovima.

Konferencija je završena panel diskusijom o instrumentima za podsticanje pristupačnosti i izazovima vezanim za progresivno sprovođenje pristupačnosti u uslovima ekonomske krize.

Dr Damjan Tatić

Baza korisnika