Pregled/preuzimanje: .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

P R E P O R U K E:

1. Osobama sa telesnim invaliditetom i otežanim kretanjem neophodno je omogućiti pristup biračkim mestima. Trebalo bi preduzeti nužne korake kako bi što veći broj biračkih mesta bio pristupačan. U slučaju da je biračko mesto nepristupačno i tehnički je nemoguće otkloniti postojeće barijere do dana održavanja izbora, izborne komisije moraju biračima sa invaliditetom omogućiti da, u skladu sa odredbama člana 72a Zakona o izboru narodnih poslanika, ostvare svoje biračko pravo glasanjem u svome domu, uz garantovanu tajnost izbora i podršku članova izborne komisije shodno zakonom propisanoj proceduri.

2. Osobama sa invaliditetom koje borave u ustanovama socijalne zaštite za trajni smeštaj u mestu izvan mesta prebivališta iz ličnih dokumenata tih osoba neophodno je omogućiti da ostvare biračko pravo otvaranjem biračkih mesta u ustanovama za trajni smeštaj gde te osobe borave.

3. Osobama sa telesnim invaliditetom i slepim i slabovidim osobama trebalo bi omogućiti da im, na njihov zahtev, prilikom glasanja asistira osoba od poverenja koju one odaberu.

4. Radi obezbeđivanja dostupnosti izbornih materijala za slepe i slabovide osobe, neophodno je izborne liste kandidata, koje će biti istaknute na biračkim mestima, blagovremeno dostaviti organizacijama slepih i slabovidih osoba u formatu koji je pristupačan tim osobama - u elektronskoj formi u Vord dokumentu, na Brajevom pismu ili drugom odgovarajućem formatu, kako bi ga one distribuirale svojim članovima (kontakt telefon Saveza slepih Srbije je 011/3286-550 i 011/3286-706, a sekretar organizacije Dragiša Drobnjak).

5. Radi obezbeđivanja dostupnosti informacija vezanih za izborni proces gluvim osobama, neophodno je obezbediti prevođenje na znakovni jezik svih predstavljanja kandidata i sučeljavanja stavova učesnika u izbornoj trci na javnom servisu RTS, kao i na drugim TV stanicama sa nacionalnom i lokalnim frekvencijama.

O B R A Z L O Ž E NJ A:

Osobama sa invaliditetom je obavezujućim normama međunarodnog prava, a i Ustavom Republike Srbije i pozitivnim propisima našeg nacionalnog zakonodavstva garantovano puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i sloboda, među kojima su i pravo da odlučuju o svim pitanjima koja su od intersa za građane i aktivno i pasivno biračko pravo.

U tom smislu Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Republika Srbija potpisala 17. decembra 2007. i ratifikovala 29. maja 2009. godine, članom 29, određuje obavezu države ugovornice da osigura da osobe sa invaliditetom mogu efikasno i potpuno učestvovati u političkom i javnom životu ravnopravno sa  drugim građanima, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika, uključujući pravo i mogućnost da glasaju i budu birane, između ostalog, tako što će:

  • obezbediti da procedure glasanja, sredstva i materijali budu prikladni, pristupačni i laki za razumevanje i korišćenje;
  • štititi prava osoba sa invaliditetom da tajno glasaju na izborima i javnim referendumima bez zastrašivanja, kao i da se kandiduju na izborima, da efikasno obavljaju dužnosti i sve javne funkcije na svim nivoima vlasti, omogućavajući korišćenje tehnologija za pomoć i novih tehnologija gde je to moguće;
  • garantovati slobodno izražavanje volje osoba sa invaliditetom kao birača i u tom cilju, gde je to potrebno, na njihov zahtev, omogućiti da im osoba po njihovom izboru pruži pomoć prilikom glasanja.

Nekoliko odredaba Ustava Republike Srbije su značajne za ostvarivanje prava na ravnopravnost osoba sa invaliditetom. Član 18 određuje da se Ustavom jemče, i kao takva neposredno primenjuju ljudska i manjinska prava zajemčena opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima. Član 21 zabranjuje svaku diskriminaciju, uključujući i onu po osnovu psihičkog i fizičkog invaliditeta. Član 51 određuje da svako ima pravo da bude istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavan o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su dužna da to pravo poštuju, a član 52 da svako ima pravo da bira i da bude biran.

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 33/2006) takođe sadrži odredbe kojima se štiti ravnopravnost osoba sa invaliditetom i podstiče njihovo uključivanje u sve sfere društvenog života. U vezi sa pravom na ravnopravno i delotvorno učešće u javnom životu treba istaći član 4 ovog Zakona koji propisuje da su organi javne vlasti dužni da osobama sa invaliditetom „obezbede uživanje prava i sloboda bez diskriminacije“, kao i članove 33 „Jedinice lokalne samouprave dužne su da preduzmu mere s ciljem da se fizička sredina, zgrade, javne površine i prevoz učine pristupačnim osobama sa invaliditetom“; 34  „Organi javne vlasti dužni su da preduzmu mere za obezbeđenje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima pred tim organima“; 35 „Organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave nadležni za poslove kulture i medija dužni su da preduzmu mere, s ciljem da se osobama sa invaliditetom učine pristupačnim informacije i komunikacije putem upotrebe odgovarajućih tehnologija“; i 38 „Svi organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave dužni su da preduzimaju aktivnosti s ciljem stvaranja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom i da u tim aktivnostima obezbede učešće osoba sa invaliditetom i njihovih udruženja“.

NOOIS vam stoji na raspolaganju da vam svojim ljudskim resursima, znanjem i ekspertizom pomogne kako bi se preduzele sve neophodne mere i osigurala ravnopravnost građana Republike Srbije sa invaliditetom na predstojećim izborima. Za sva dodatna pitanja, molimo vas da nas kontaktirate na broj: 011/ 24 14 328 ili na mob. tel. 060/ 55 22 99.

S poštovanjem,
                            Izvršna direktorka NOOIS:
                            Ivanka Jovanović

Baza korisnika