Neki od najznačajnijih amandmana i preporuka koje je NOOIS podnosio  na zakone donete tokom 2009, 2010. i 2011. godine i to na:
1.    Zakon o zabrani diskriminacije
2.    Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
3.    Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja
4.    Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
5.    Zakon o socijalnom stanovanju
6.    Zakon o uredjenju prostora i izgradnji
7.    Preporuka lokalnim organizacijama i samoupravama u vezi finansiranja
8.    Ratifikacija Konvencije
9.    Zakon o socijalnoj zaštiti

Pored ovih, pripremani su i amandmani na sledeće zakone i podzakonske akte:
- Amandmani na predlog Zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (prihvaćena inicijativa NOOIS za usklađivanje čl. 38 Zakona sa odredbama Konvencije– o ne vršenju medicinskih eksperimenata bez saglasnosti same osobe)  

- Amandman na predlog Zakona o zadužbinama i fondacijama (17. novembar 2010. god. amandman NOOIS je izglasan i čini deo usvojenog Zakona)

- Amandman na predlog Zakona o vazdušnom saobraćaju

- Amandman na predlog Zakona o turizmu (amandman je izglasan i čini deo usvojenog Zakona, a on obezbedjuje minimalne standarde za goste sa invaliditetom)

- Amandmani na izmene Zakona o igrama na sreću (dva puta tokom dve godine vršene izmene Zakona)
Amandmani poslati Odboru za finansije, Odboru za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu finansija – prvi put amandman NOOIS je izglasan i čini deo usvojenog Zakona, čime nije dozvoljeno da odredjeni % sredstava od igara na sreću ide i zaštitnim radionicama. Medjutim, poslednjim izmenama naši amandmani nisu prihvaćeni i procenat od 20 % (članovi 5  i 18) za finansiranje: Crvenog krsta Srbije, invalidskih organizacija i ustanova socijalne zaštite, socijalno-humanitarnih organizacija, sporta i lokalne samouprave je umanjen, radi formiranja Fonda za retke bolesti.

- Amandmani na predlog Zakona o izmenama Zakona o PIO (predlagač nije prihvatio amandmane, ali je dogovoreno da se o definiciji invalidnosti dalje razgovara prilikom sledeće izmene zakona, a Odbor je od predlagača tražio tumačenje člana 19 u skladu sa inicijativom NOOIS).

- Podneti amandmani na Zakon o socijalnoj zaštiti kojima su precizirani kriterijumi za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Time su otklonjeni nedostaci nedorečenih kriterijuma iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz decembra 2010.

- Podnet amandman na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o drumskom saobraćaju kojim se uređuju standardi pristupačnosti i tehnički uslovi u drumskom prevozu putnika, kako bi se osobama sa invaliditetom omogućio ravnopravan pristup drumskom saobraćaju.

- Izmena uredbe o preuzimanju prosvetnih radnika koji su neraspoređeni ili ne rade s punim radnim vremenom: Na inicijativu narodne poslanice Gordane Rajkov i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, NOOIS je pomogao u formulisanju izmena uredbe kako bi se osobama sa invaliditetom sa odgovarajućim kvalifikacijama omogućilo zapošljavanje u ustanovama prosvete.

- Izmena Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja: na inicijativu lokalnih i republičkih organizacija osoba sa invaliditetom upućen je niz predloga za unapređivanje zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom ali na žalost Republički zavod za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja nisu prihvatili većinu ovih predloga organizacija osoba sa invaliditetom i NOOIS-a

- Poslati amandmani na tekst Radnog nacrta Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje usluga socijalne na Zakon o socijalnoj zaštiti: u sklopu javne rasprave o nacrtima podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o socijalnoj zaštiti, NOOIS je formulisao 20 amandmana, uz koje je poslao i dodatne amandmane upućene od strane Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, članice NOOIS. Očekuje se usvajanje Pravilnika

- Inicijativa za donošenje novog Pravilnika o telesnim oštećenjima

Baza korisnika