Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMe_Edocs has a deprecated constructor in /home/nooisrs/public_html/plugins/content/me_edocs/me_edocs.php on line 17

Izveštaj sa događaja

16. novembar

Konferencija: Korišćenje veštačke inteligencije za poboljšanje pristupačnosti - Mogućnosti i rizici nastajućih tehnologija za osobe sa invaliditetom

Kompanije koje se bave novim tehnologijama i osobe sa invaliditetom okupile su se 16. novembra u Beču kako bi raspravljali o tome kako ne ostaviti osobe sa invaliditetom iza tehnoloških dostignuća.

Događaj "Korišćenje veštačke inteligencije za poboljšanje pristupačnosti - Mogućnosti i rizici nastajućih tehnologija za osobe sa invaliditetom" okupili su predstavnike Evropskog pokreta invaliditeta i predstavnike Microsofta, Amazona, Googlea, Facebooka, Essl fondacije i MiHandicap-a sa jednim ciljem: osiguravanje novih tehnoloških trendova koji poboljšavaju živote osoba sa invaliditetom.

Cilj događaja bio je  da razmotri kako nove tehnologije obuhvataju ljudsku raznolikost i kako se mogu projektovati tehnološka rešenja za sve, uključujući i osobe sa invaliditetom.
Pristup je pitanje ljudskih prava, Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom je prvi sporazum o ljudskim pravima koji prepoznaje pristup informacijama i komunikacijskim tehnologijama kao pravo koje osobe sa invaliditetom treba da uživaju i koje obavezuju države ugovornice da promovišu pristup Univerzalnog dizajna u razvoj novih tehnologija. 

U proteklim godinama, došlo je do poboljšanja u ovoj oblasti, mada je i dalje daleko od idealne situacije. Zbog aktivnog angažovanja pokreta za osobe sa invaliditetom i zagovaranja prema kreatorima politika u oblastima kao što su pristup internetu, audiovizuelnim medijima ili telekomunikacijama, postoji napredak u pravnom okviru EU. Uključujući u nedavno usaglašeni Evropski zakon o pristupačnosti, koji ima vrlo jaku ICT komponentu. Ovaj napredak mora sada postati realnost za osobe sa invaliditetom širom Evrope i poštovati se u budućim tehnologijama.

Facebook, Microsoft i Google su predstavili svoje inicijative za diversifikaciju svoje radne snage i obezbeđenja zapošljavanje više osoba sa invaliditetom. Prikazane su pristupne funkcije veštačke inteligencije, od tekstualnog opisa fotografija, automatskog označavanja, do inkluzivnih prezentacija.

Neke od glavnih tema diskusije su bili:
 -Veštačku inteligenciju treba da razvijaju različiti timovi koji uključuju osobe sa invaliditetom. Organizacije moraju osigurati inkluzivnu regrutaciju i obezbediti razumni smeštaj; kompanije koje mogu regrutovati i zadržati osoblje sa invaliditetom imaju prednost nad drugim u pristupačnosti i inkluzivnosti.
     
-Veštačku inteligenciju treba razviti na način koji direktno koristi osobama sa invaliditetom i treba biti dostupan svima u društvu; Politika treba da obezbedi da nove tehnologije budu dostupne svima - politička rešenja uključuju dostupne obaveze nabavke.
     
-Pristupačnost treba da bude ugrađena u DNK tehnoloških kompanija i kao suštinski deo svih tehnoloških dostignuća.

EDF će objaviti izvještaj o mogućnostima i pretnjama nastalih tehnologija početkom 2019. godine, a diskusija konferencije će se uključiti u zaključke ovog izvještaja. Koristeći primere sadašnjeg i budućeg razvoja, izvještaj ima za cilj da pomogne EDF-u i našim članovima da se angažuju u zagovaračkom radu na novim tehnologijama. Izveštaj će pružiti savete DPO-ima, donosiocima politike i industriji o tome kako ojačati njihovu saradnju.

Učesnici su komunicirali sa EDF-om, uključujući i tveeting koristeći hashtag #AIAccess.
Predstavnici osoba sa invaliditetom pohvalili su spremnost tehnoloških kompanija da se uključe u ovu otvorenu diskusiju.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17. novembar

Odbor EDF-a Tematska konferencija: Statistika i invalidnost u EU


Konferencija  se fokusirala na statistiku i invalidnost u EU, nove indikatore o SDG-u EU, ciljeve strategije Evropa 2020.

Glavni cilj konferencije je ojačati članove EDF-a i kapacitete učesnika kako da koriste i utiču na statistiku na nivou EU i na nacionalnom nivou kako bi promovisali CRPD i stvorili dijalog između DPO i eksperata iz Eurostata, akademika i međunarodnog nivoa.

Evropski forum o invalidnosti snažno veruje u dodanu vrijednost disagregatnog prikupljanja podataka prema invaliditetu. Prikupljanjem podataka prema različitim vrstama invaliditeta možemo dobiti bolje razumijevanje da li su postojeće politike i programi efikasne za sve grupe ili ustvari da li ne uspijevaju da odgovore na specifične potrebe osoba sa određenom vrstom invaliditeta. Ovo može dovesti do više ciljanih i odgovarajućih odgovora na politiku.

Konferencija  se sastojala od dva panela.


Prvi panel je razmotrio trenutnu situaciju statistike i prikupljanje podataka u EU u vezi sa osobama sa invaliditetom. Panelisti su se usredsrediti na sledeće teme:

• Kako se statistika i prikupljanje podataka u oblasti invalidnosti vremenom razvijale;

• Kakav  uticaj podaci o kvalitetu  imaju na stvaranje odgovorne politike prema potrebama osoba sa invaliditetom;

• Nedostatak trenutnih statistika na kojima moramo raditi kako bismo bolje razumeli potrebe osoba sa invaliditetom.

Drugi panel je razmatrao nove i inovativne načine za bolje prikupljanje podataka prema invaliditetu sa posebnim fokusom na:

• Prednosti koje mogu doći od razvrstanih podataka prema različitim invaliditetima;

• Drugi načini na koje možemo kategorizirati dezagregirane podatke o invalidnosti, zasnovane na socijalnim ili ekonomskim faktorima, kako bi se poboljšale odgovorne politike prema potrebama osoba sa invaliditetom;

• Postojeći primeri razdvojenog prikupljanja podataka koji gledaju izvan osoba sa invaliditetom kao jedne homogene grupe;

• Inicijative za podizanje svesti o jakim i pouzdanim podacima o invalidnosti.

Ova konferencija se odvijala u okviru odbora EDF-a.

Evropska statistika: Stanje igre MODERATOR: RODOLFO CATTANI
Panelisti:
Inmaculada PLACENCIA PORRERO, Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Evropske komisije
Stefanos GRAMMENOS, Akademska mreža eksperata za evropsku onesposobljenost
Adam KOSA, poslanik Evropskog parlamenta (obratio se video porukom)
Sabina LOBATO, Nacionalna organizacija španskih slepih ljudi
Napredak: Kako maksimalno razumeti invalidnost i rešiti ključna pitanja. MODERATOR: NADIA HADAD
Jennifer H. MADANS, Vashington grupa
Kate TURNER, Leonard Cheshire
Dominic HASLAM, Sightavers
Daphne NATHALIE AHRENDT, Eurofound

Obe konferencije su emitovane uzivo na drustvenim mržama.

NOOIS-ov predstavnik na konferencijama bila je Ivanka Jovanović.

EDF Bec 1

Baza korisnika