Donata za govonicom

 U okviru projekta "Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turske", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF, zajedno sa EDF-om (European Disabilty Forum), 30. novembra 2016. godine u hotelu Holliday Inn u Beogradu održana je jednodnevna konferencija pod nazivom: „Servisi podrške za decu sa smetnjama u razvoju/invaliditetom i njihove porodice“.
Održavanje konferencije finansijski je omogućio EDF (Europan Disablity Forum), a izbor teme i program konferencije su rezultat zajedničkog dogovora NOOIS-a i EDF-a.
Konferencija je predstavljala istovremeno i uvod u početak projekta pod nazivom „Izrada SitAn-a o položaju dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom u Srbiji“ koji će od novembra 2016. godine do oktobra 2017. godine realizovati NOOIS, uz finansijsku podršku UNICEF – a, kancelarija za Srbiju.

CILJEVI KONFERENCIJE

U skladu sa zaključnim zapažanjima UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, kao i sa zaključcima iznetim u alternativnom i inicijalnom izveštaju podnetom Komitetu od strane invalidskog pokreta, odnosno države Srbije, cilj konferencije je bio da se sagledaju perspektive unapredjenja položaja jedne od najmarginalizovanijih društvenih grupa – dece sa smetnjama u razvoju, kao i da se razmene iskustva iz prakse u vezi položaja dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom u ključne četiri oblasti, a to su: sistem socijalne zaštite, servisi socijalne podrške za decu sa smetnjama u razvoju/invaliditetom i porodice, nasilje nad decom sa smetnjama u razvoju/invaliditetom i participacija.

UČESNICI KONFERENCIJE

Na konferenciji je učestvovalo voše od 60 predstavnika iz različitih organizacija civilnog društva, iz državnih institucija, nezavisnih državnih organa i medjunarodnih organizacija.
Medju predstavnicima civilnog društva na konferenciji su učestvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici roditeljskih organizacija i cross-disabillity organizacija, kao i predstavnici organizacija koje se bave ljudskim pravima i ekspertskih udruženja.
Takodje, učestvovali su i predstavnici državnog sektora – Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i Sektora za socijalnu zaštitu, predstavnici Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavnici kancelarije Zaštitnika gradjana i Poverenice za zaštitu ravnospravnosti.

Od predstavnika međunarodnih organizacija, učestvovali su predstavnici UNICEF-a, kancelarije Evropske unije u Srbiji i predstavnici EDF-a.

OPIS I TOK KONFERENCIJE

Deci sa smetnjama u razvoju/invaliditetom, kao i njihovim porodicama, potrebno je obezbediti sveobuhvatnu i fleksibilnu podršku kako bi učestvovala u društvu ravnopravno sa drugom decom. Iako je došlo do značajnijeg poboljšanja na nivou pravnog okvira, deca sa smetnjama u razvoju/invaliditetom i dalje se suočavaju sa značajnim teškoćama u pogledu dostupnosti i kvalitetom specijalizovanih usluga. Isto tako, nasilje je svakodnevna realnost za hiljade dece širom jugoistočne Evrope. Prema podacima UNICEF-a, više od 50% dečaka i devojčica uzrasta od 2 do 14 godina izloženi su najmanje jednom od oblika fizičkog ili psihičkog kažnjavanja od strane svojih porodica. Položaj dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom je još komplikovaniji: oni se suočavaju sa predrasudama, stigmom i teškom diskriminacijom i često su isključena iz svakodnevnog javnog života.
O ovim temama i drugim izazovima u daljem razvoju podrške deci sa invaliditetom i njihovim porodicama govorili su eksperti iz ovih oblasti, a takodje radilo se i u malim grupama.
Nakon pozdravnih reči predstavnika NOOIS-a, na početku su govorili: Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Donata Vivanti Pagetti, potpredsednica EDF-a, Severine Leonardi, zamenica direktorke kancelarije UNICEF-a u Srbiji i Nicolas Bizel iz kancelarije EU u Srbiji.

U okviru 1. bloka - Servisi podrške za decu sa smetnjama u razvoju/ invaliditetom i njihove porodice, govorili su:

1. Biljana Zekavica iz Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na temu: Reforma socijalne zaštite i servisi podrške za decu sa smetnjama u razvoju/invaliditetom i njihove porodice -

2. Lela Veljković iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu na temu: Razvoj usluga intenzivne podrške porodici

3. Dete sa smetnjama u razvoju – koje je predstavilo svoje lično iskustvo u oblasti obrazovanja, svakodnevnog života i podrške koju dobija od strane pedagoškog asistenta i porodičnog saradnika

4. Marko Milanović, ekspert na projektu na temu: Dalji razvoj sistema socijalne zaštite

Nakon prvog bloka, učesnici su radili u tri male grupe kojima su facilitirali predavači, a posle polučasovnih radionica razgovaralo se u plenumu i prezentovali zaključci iz malih grupa.

U popodnevnom delu konferencije, u okviru 2. bloka – Izazovi za razvoj servisa podrške za decu sa smetnjama u razvoju/ invaliditetom i njihove porodice, govorili su:

1. Donata Vivanti Pagetti, potpredsednica EDF- a koja je govorila iz perspektive
Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom i iz svog ličnog iskustva

2. Prof. Veronika Išpanović na temu: Nasilje nad decom sa smetnjama u razvoju

3. Nataša Raičević iz NVO GRIG na temu: Participacija dece sa smetnjama u razvoju/ invaliditetom

4. Svetlana Vlahović i Vesna Petrović iz roditeljskih organizacija na temu: Izazovi života u zajednici dece sa smetnjama u razvoju/ invaliditetom

I nakon ovog bloka, učesnici su radili u tri male grupe kojima su facilitirali predavači, a posle polučasovnih radionica razgovaralo se u plenumu i prezentovali zaključci iz malih grupa.

Konferenciju su zatvorili Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS, kao i predstavnici EDF-a, Donata Vivanti Pagetti potpredsednica EDF-a i Ernesto Zaccaria, EDF coordinator.

PREPORUKE

Nakon konferencije, kao rezultat rada u malim grupama, predavači su uradili preporuke po oblastima.

blast - Reforma sistema socijalne zaštite i servisi podrške za decu sa smetnjama u razvoju/invalididtetom i njihove porodice:

1. Omogućiti kontinuirani nastavak intenzivnog prilagođavanja sistema socijalne zaštite Republike Srbije najboljem interesu deteta;

2. Obezbediti nastavak reformskih procesa za unapređenje sistema socijalne zaštite i pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju/invaliditetom i njihovim porodicama kroz: sistemski pristup procenama potreba, planiranja, koordinacije, nadgledanja i evaluacije usluga koje treba da odgovore na potrebe konkretnog korisnika;

3. Obezbediti dalji ravnomeran i održiv razvoj usluga u zajedniciNeophodno je intenzivirati proces transformacije ustanova za smeštaj dece i mladih u pružaoce usluga, uz iznalaženje rešenja za novo zapošljavanje nedostajućih kadrova (zbog aktuelne zabrane zapošljavanja u javnom sektoru);

4. Neophodno je akcenat staviti na uspostavljanje usluga intenzivne podrške porodici i deci u riziku od izmeštanja;

5. Potrebno je unaprediti sistem hraniteljstva, kako bi se povratio njegov prvobitni koncept kako bi dete što kraće bilo razdvojeno od svoje porodice;

6. Olakšati postupak licenciranja za organizacije socijalne zaštite koje pružaju usluge deci i mladima sa smetnjama u razvoju/invaliditetom

 

Oblast - Usluge intenzivne podrške porodici

1. Usluge intenzivne podrške treba da uključuju aktivnosti savetovanja i psihološke podrške porodici na prihvatanju dijagnoze, realnom odnosu prema kapacitetima svog deteta, razumevanju potreba deteta i razvijanja znanja i veština da adekvatno odgovore na njih.

2. Važno je da roditelji budu informisani o svim pravima i uslugama u različitim sistemima i da znaju kako da ih ostvare, a takodje je veoma značajno povezivanje roditelja sa mrežom podrške u lokalnoj zajednici kako bi cela porodica bila socijalno uključena.

3. U cilju veće dostupnosti usluge porodicama, neophodno je definisati jasne i jednostavne procedure za dobijanje usluga, informisanje porodica i edukacija OCD o uslugama intenzivne podrške, da usluge budu dostupne ravnomerno na teritoriji cele Srbije i da finansijski budu podržane sa republičkog i lokalnog nivoa.

4. Dete treba da raste i razvija se u svom prirodnom okruženju u skladu sa svojim potencijalima, da se poboljša funkcionisanje porodice u celini i da porodica ne bude socijalno izolovana a roditelji izloženi sindromu sagorevanja i zakazivanju u roditeljskoj ulozi.


Oblast – Participacija dece sa smetnjama u razvoju

1. Urediti sistem participacije sa jasnim preporukama - ko je odgovoran, na kom nivou, u kojoj meri i u okviru kog sistema
2. Koristiti primere dobre prakse kao modele za dalje unapređivanje
3. Podsticati rano uključivanje dece – kroz pravovremenu dijagnozu, adekvatne intervencije i jačanje kapaciteta na najranijem uzrastu
4. Omogućiti funkcionisanje servisa podrške radi dobre komunikacije sa sistemom, u situacijama kada je asistent potreban
5. Osnaživati OCD koji su resursi za jačanje kapaciteta roditelja
6. Jačati kapacitete svih aktera u svim sektorima koji dolaze u kontakt sa decom
7. Jasno poznavati prava i usluge radi adekvatnog upućivanja na iste
8. Obezbediti međusektorsku saradnju, odnosno umreženost sistema kako bi dete moglo da se bez prepreka kreće u svim sferama
9. Omogućiti individualni pristup svakom detetu
10. Obezbediti različite vrste podrške za unapređenje participacije


Oblast – Zaštita dece od nasilja

1. Pružanje podrške i osnaživanje roditelja za brigu o detetu putem Škole roditeljstva, patronažne službe, Razvojnog savetovališta, mobilnih timova
2. Obuka zdravstvenih radnika za prepoznavanje i reagovanje na nasilje nad decom sa smetnjama u razvoju (Posebni protokol sistema zdravstvene zaštite)
3. Revidirati postojeće protokole za zaštitu dece od nasilja (Opšti i Posebni protokol) na način da deca sa smetnjama u razvoju/invaliditetom budu zaštićena od svih oblika nasilja kako u porodici ako i u ustanovama socijalne zaštite
4. Pojačati podršku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom putem veće finansijske podrške, usluge porodičnog saradnika, usluge dnevnog boravka, usluge predaha za roditelje, itd.
5. Razvijati uslugu urgentnog hraniteljstva za decu sa smetnjama u razvoju u situacijama kada je nephodno da se dete izmesti iz porodice zbog nasilja
6. Osnaživanje roditelja i same dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom za samozastupanje (Udruženja roditelja, Klubovi za decu i mlade)

Baza korisnika