Indeks članaka

 

  

 
IZMENE
 
Na osnovu člana 137. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/11),

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 42/2013 od 14.5.2013. godine, a stupio je na snagu 22.5.2013.

Član 1.
U Pravilniku o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), naziv člana 3. menja se i glasi: "Stručni poslovi socijalne zaštite".
U članu 3. stav 1. briše se.
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 1. i 2.
U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. tačka 1) briše se.


Član 2.
Član 4. menja se i glasi:

"Član 4.
Osnovni stručni poslovi socijalne zaštite u zavisnosti od delatnosti pružaoca usluge, obuhvataju poslove voditelja slučaja, vaspitača, odnosno stručnog radnika za odrasle i starije u domovima za smeštaj, stručnog radnika u prihvatilištu, savetnika za hraniteljstvo i osamostaljivanje, stručnog radnika koji pruža usluge u zajednici (dnevni boravak, pomoć u kući, personalna asistencija, lični pratilac, predah smeštaj) i drugih usluga koje podržavaju život u prirodnom okruženju.
Osnovni stručni poslovi socijalne zaštite u zavisnosti od karakteristika i potreba korisničke grupe obuhvataju:
1) informisanje, procenu, planiranje;
2) posredovanje i zastupanje u ostvarivanju prava i korišćenju usluga;
3) sprovođenje mera zaštite korisnika i praćenje efekata preduzetih usluga i mera;
4) savetodavno usmeravanje, aktivaciju i realizaciju socio-edukativne aktivnosti u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
5) brigu o fizičkom, psihičkom, socijalno-emocionalnom, kognitivnom i razvoju komunikacije i stvaralaštva kod korisnika."

Član 3.
Član 5. menja se i glasi:

"Član 5.
Osnovne stručne poslove socijalne zaštite obavljaju stručni radnici: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji:
1) imaju završene osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i studije drugog stepena iz: socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije;
2) su stekli sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na osnovnim poslovima (vaspitača, savetnika za hraniteljstvo, savetnika za osamostaljivanje), odnosno za rad sa konkretnom korisničkom grupom (žrtve nasilja, lica sa invaliditetom, stariji);
3) imaju licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita."

Član 4.
Član 6. menja se i glasi:

"Član 6.
Specijalizovani poslovi socijalne zaštite obuhvataju individualno i grupno savetovanje i različite terapijske pristupe od značaja za socijalnu zaštitu, medijaciju, kao i druge programe koji zahtevaju specijalizovana znanja i veštine."

Član 5.
U članu 7. stav 1. menja se i glasi:

"Specijalizovane poslove socijalne zaštite, u zavisnosti od karakteristika i potreba korisničke grupe obavljaju stručni radnici koji imaju završene osnovne akademske i studije drugog stepena socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije, specijalne pedagogije ili pravnih nauka, koji su stekli posebna znanja i veštine i licencu za obavljanje konkretnog specijalizovanog posla, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita."

Član 6.
U članu 9. reči: "iz člana 5. ovog pravilnika" zamenjuju se rečima: "koji imaju završene osnovne akademske i studije drugog stepena socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije, specijalne pedagogije ili pravnih nauka".

Član 7.
Član 12. menja se i glasi:

"Član 12.
Pravne poslove obavljaju zaposleni koji imaju završene osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i studije drugog stepena u oblasti pravnih nauka i imaju licencu za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita."

Član 8.
Čl. 15. i 16. brišu se.

Član 9.
Član 18. menja se i glasi:

"Član 18.
Poslove radno-okupacionog terapeuta u socijalnoj zaštiti obavljaju stručni saradnici u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, koji imaju završene osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i studije drugog stepena i koji su stekli sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na poslovima radno-okupacionog terapeuta."

Član 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-71/2013-09
U Beogradu, 9. maja 2013. godine

Ministar,
dr Jovan Krkobabić, s.r.

Baza korisnika