Na inicijativu NOOIS-a a u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije 14. juna 2018. organizovan je skup povodom obeležavanja 10. godina od stupanja na snagu

Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Na skupu su govorili potpredsednik Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivica Dačić,  Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, Karli Herši, rezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija, Suzana Paunović -direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Milan Stošić predsednik NOOIS-a, Damjan Tadić član i potpredsednik Komiteta UN-a za prava osoba sa invaliditetom.

Potpredsednik Vlade Srbije Ministar Dačić pozdravio je prisutne i istakao značaj organizovanja skupa kao priliku da se članovi diplomatskog kora u Republici Srbiji bliže upoznaju sa ulogom Komiteta UN-a za prava osoba sa invaliditetom na planu promovisanja i zagovaranja univerzalne zaštite prava ove ranjive kategorije stanovništva i doprinosom ovog međunarodnog tela saradnji između država u ovoj oblasti. Istakao je da je postizanje socijalne kohezije je jedan od ciljeva svake unutrašnje politike, a razmena ideja i dobrih praksi je važan element u formulisanju i primeni politika koje doprinose zadovoljavanju interesa svih društvenih kategorija, odnosno, eliminisanju svih oblika diskriminacije.

„Republika Srbija je snažan zagovornik poštovanja i unapređenja prava osoba sa invaliditetom. Sa aspekta Ministarstva spoljnih poslova želeo bih da poručim da je Republika Srbija pouzdan partner međunarodne zajednice u procesu saradnje, ne samo u domenu primene naših obaveza koje proističu iz Konvencije, već i u smislu pružanja podrške svim usaglašenim inicijativama za afirmaciju i razvoj zaštite prava osoba sa invaliditetom na međunarodnom nivou. U tom smislu, Republika Srbija je tradicionalni ko-sponzor rezolucija Saveta za ljudska prava i Generalne skupštine UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, o kojima preovlađuje konsenzus međunarodne zajednice, što je potvrda zajedničke odgovornosti i razumevanja koje države širom sveta pridaju tretiranju ovog pitanja i primer uzorne saradnje u Ujedinjenim nacijama.” , rekao je Ministar Dačić.

Ministar Dačić je istakao značajnu ulogu gospodina Damjana Tadića kao podpredsedavajućeg Komiteta za prava osoba sa invaliditetom „Hteo bih da, još jednom, izrazim duboku zahvalnost članu i potpredsedavajućem Komiteta za prava osoba sa invaliditetom gospodinu Damjanu Tatiću na njegovoj posvećenosti i doprinosu radu Komiteta u proteklih 8 godina. Kvalitet zalaganja gospodina Tatića, njegovo učešće u radu Komiteta, posebno rad na generalnim komentarima o pristupačnosti, njegov entuzijazam, energija i odgovornost, trebalo bi da budu inspiracija svih budućim kandidatima za članove ugovornih tela Ujedinjenih nacija.”

Izlaganje Ministra Dačića u celosti možete preuzeti na sledećem linku

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/pres-servis/saopstenja/19860--10-?lang=cyr

Ministar Đorđević istakao je da je Republika Srbija postala jedna od 177 zemalja članica UN koje su usvojile Zakon o potvrđivanju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, ali i jedna od 92 zemlje koje su usvojile i Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom.

„Republika Srbija je ratifikacijom navedenih dokumenata stala u red zemalja koje pitanje unapređenja položaja osoba sa invaliditetom posmatraju kao jedan od najznačajnijih prioriteta i time dala mogućnost svojim građanima da se u slučaju kršenja zabrane diskriminacije mogu i neposredno obratiti Komitetu UN“, rekao je ministar.

Izlaganje Ministra Đorđevića možete pogledati na linku

http://www.minrzs.gov.rs/aktuelno/osobe-sa-invaliditetom-moraju-biti-ravnopravni-clanovi-drustva.html

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije gospođa Suzana Paunović je naglasila da Republika Srbija posvećuje punu pažnju u sprovođenju obaveza iz ratifikovane Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom., i u skladu sa preuzetim obavezama Vlada Srbije je usvojila Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom 10. maja 2012. godine.

„To je prvi izveštaj koji je država, u skladu sa procedurom, podnela Komitetu za prava osoba sa invaliditetom, istakla je Paunović, dodajući da je izveštaj izrađen u inkluzivnom procesu što je podrazumevalo konsultacije sa resornim ministarstvima, relevantnim pokrajinskim organima, nezavisnim telima ali i organizacijama civilnog društva kako bi se dobila sveobuhvatna slika aktivnosti koje se realizovane u celoj zemlji.“

NOOIS se zavhaljuje svima prisutnima na učešću na skupu povodom obeležavanja 10. godina od stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Baza korisnika