VI. PRESTANAK VAŽENJA RANIJIH PROPISA

Član 107.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju ("Službeni glasnik RS", br. 88/93, 121/03, 8/06, 63/06 i 36/08), Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine ometene u razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 88/93), Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica ("Službeni glasnik RS", br. 44/93, 60/93, 73/02, 66/03, 102/04, 76/05 i 34/09), Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj odraslih lica ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 88/93 i 53/05), Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za osnivanje ustanova socijalne zaštite i za obavljanje delatnosti, odnosno poslova socijalne zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 75/91, 52/92, 44/93, 88/93 i 59/08 - dr. pravilnik).

VII. STUPANJE NA SNAGU

Član 108.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-89/2013-09
U Beogradu, 9. maja 2013. godine
Ministar,
dr Jovan Krkobabić, s.r.

Baza korisnika