Pregled / preuzimanje Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju u formatu: .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

 

PRAVILNIK

O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU

("Sl. glasnik RS", br. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011, 48/2012 i 55/2012 - ispr.)

 

Opšte odredbe

 Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste indikacija, dužina trajanja, način i postupak kao i upućivanje na medicinsku rehabilitaciju u stacionarne zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju (u daljem tekstu: produžena rehabilitacija) obolelih i povređenih osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pojam medicinske rehabilitacije

 Član 2

Osiguranim licima obezbeđuje se medicinska rehabilitacija, radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalnih anomalija ili razvojnog poremećaja.

Osiguranim licima se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije, za koji je neophodan multidisiplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.

Pojam produžene rehabilitacije

 Član 3

Osiguranim licima obezbeđuje se produžena rehabilitacija kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru indikacionog područja kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.

 Indikaciona područja

 Član 4

Produžena rehabilitacija obezbeđuje se obolelom ili povređenom osiguranom licu u slučaju postojanja bolesti, povreda i stanja utvrđenih ovim pravilnikom, za sledeća indikaciona područja:

1) neurološka oboljenja,

2) oboljenja srca i krvnih sudova,

3) reumatska oboljenja,

4) oboljenja respiratornog sistema,

5) povrede i oboljenja lokomotornog sistema,

6) endokrinološka oboljenja.

U okviru indikacionog područja produžena rehabilitacija se sprovodi kao lečenje medicinski indikovanim terapijskim procedurama ili kao prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti.

 

Član 5

Vrste indikacija bolesti i povreda u okviru indikacionih područja iz člana 4. ovog pravilnika, utvrđene su Listom indikacija za korišćenje produžene rehabilitacije (u daljem tekstu: Lista indikacija), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Listom indikacija propisana je onkološka rehabilitacija dece.

 

Član 6

Lista indikacija sadrži u okviru svakog pojedinačnog indikacionog područja:

1) dijagnozu bolesti, povreda i stanja (na latinskom jeziku, odnosno opisnu na srpskom jeziku), utvrđenu prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti - Deseta revizija u daljem tekstu: MKB 10);

2) šifru bolesti i povreda, odnosno opis stanja za bolesti i povrede prema MKB 10;

3) popis neophodne medicinske dokumentacije o prethodno sprovedenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima u okviru ambulantne ili stacionarne rehabilitacije, sa definisanjem krajnjih rokova za sprovođenje kontinuiranog lečenja obolelog, odnosno povređenog osiguranog lica u odgovarajućoj stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za rehabilitaciju (u daljem tekstu: ZU za rehabilitaciju), i to:

- za određene indikacije, otpusnu listu odgovarajuće zdravstvene ustanove o lečenju koja potvrđuje postojanje akutnog oboljenja, povrede, akutnog pogoršanja hronične bolesti ili otpusnu listu od operacije (ne stariju od mesec dana); za dijagnoze G 81.0 G 81.1, G 82.0, G82.1, G82.3, G 82.4, G82.5 i G 83.1 u slučaju postojanja pareze u otpusnoj listi potrebno je da bude naveden i stepen pareze i Mini-mental skor za sve bolesnike, Bartel indeks (Barthel) za jednostrane slabosti, a ASIA skala za slabosti donjih ekstremiteta ili slabosti sva četiri ekstremiteta; započinjanje rehabilitacije sprovodi se odmah ili u roku od mesec dana od ocene nadležne lekarske komisije

- za određene indikacije otpusnu listu odgovarajuće zdravstvene ustanove o lečenju koja potvrđuje postojanje akutnog oboljenja, povrede, akutnog pogoršanja hronične bolesti ili otpusnu listu od operacije (ne stariju od tri meseca) kao i drugu navedenu, neophodnu medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje uputnu dijagnozu; započinjanje rehabilitacije sprovodi se najkasnije u roku od tri meseca od ocene nadležne lekarske komisije

- za određene indikacije otpusnu listu odgovarajuće zdravstvene ustanove ili mišljenje dva (2) lekara odgovarajuće specijalizacije (ne starije od šest meseci), uz drugu priloženu neophodnu medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje uputnu dijagnozu; započinjanje rehabilitacije sprovodi se najkasnije u roku od tri meseca od ocene nadležne lekarske komisije

- za određene indikacije za koje je predviđena prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti medicinska dokumentacija koja potvrđuje uputnu dijagnozu;

4) potrebu pratioca u toku trajanja produžene rehabilitacije;

5) dužinu trajanja produžene rehabilitacije;

6) mogućnost produženja (nastavka korišćenja) već započete rehabilitacije, uz određene indikacije.

Ukoliko se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju zbog bolesti navedene u Listi indikacija, medicinsku dokumentaciju iz Liste indikacija zamenjuje izveštaj bolnice o osnovnoj bolesti osiguranog lica, toku lečenja i funkcionalnom statusu, kojim bolnica predlaže kontinuirani nastavak lečenja produženom rehabilitacijom. Započinjanje produžene rehabilitacije sprovodi se odmah po dobijanju ocene nadležne lekarske komisije, direktnim prevoženjem iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu.

Lekarska komisija može izuzetno da odobri produženu rehabilitaciju i nakon isteka rokova propisanih u stavu 1. tačka 3) ovog člana, u slučaju nastanka komplikacije nakon preloma ili operacije, a najduže u roku do 90 dana od isteka propisanog roka.

 Kontraindikacije

 Član 7

Na korišćenje produžene rehabilitacije ne može biti upućeno obolelo ili povređeno osigurano lice kod koga je prisutno neko od oboljenja ili stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za korišćenje produžene rehabilitacije, i to:

1) psihoza, asocijalno ponašanje ili sklonost ka samoubistvu;

2) nekontrolisani EPI napadi;

3) bolesti zavisnosti;

4) akutna infektivna bolest i febrilno stanje;

5) aktivni i evolutivni oblici plućne i vanplućne tuberkuloze;

6) dekompenzacija vitalnih organa;

7) dijabetesna ketoacidoza i hiperosmolarni sindrom;

8) maligne bolesti u fazi lečenja ili odmakloj fazi bolesti;

9) trudnoća;

10) senilni marazam i teži oblici generalizovane arterioskleroze;

11) akutna faza reumatske bolesti;

12) nestabilna angina pektoris;

13) ozbiljni poremećaji srčanog ritma, odnosno nekontrolisane aritmije;

14) loše regulisana arterijska hipertenzija;

15) flebotromboza dubokih vena nogu

16) embolija pluća

17) imobilizacija.

 

Predlog za upućivanje

 Član 8

Predlog za upućivanje osiguranog lica na produženu rehabilitaciju daje izabrani lekar primarne zdravstvene zaštite na uputu koji važi najduže 30 dana od dana izdavanja. Uput izabranog lekara uz uputnu dijagnozu obavezno mora da sadrži i sva hronična stanja i oboljenja koja su evidentirana u zdravstvenom kartonu osiguranog lica.

Ako se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju osnovne bolesti, po sprovedenoj ranoj rehabilitaciji bolnica direktno filijali osiguranog lica dostavlja predlog tri lekara specijalista odgovarajuće specijalnosti (od kojih je jedan obavezno specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije) za upućivanje na produženu rehabilitaciju (direktno upućivanje). U predlogu zdravstvene ustanove moraju da budu navedene sve dijagnoze bolesti i stanja iz istorije bolesti.

U toku sprovođenja produžene rehabilitacije osiguranog lica, ako su u do tada sprovedenoj rehabilitaciji postignuti očekivani rezultati i ako se produženjem trajanja rehabilitacije ti rezultati mogu poboljšati, za slučajeve predviđene u Listi indikacija, ZU za rehabilitaciju direktno filijali osiguranog lica dostavlja predlog nadležnog lekara za nastavak produžene rehabilitacije, u trajanju predviđenom Listom indikacija.

Zdravstvena ustanova iz st. 2. i 3. ovog člana, dostavlja predlog lekarskoj komisiji filijale pre isteka stacionarnog lečenja osnovne bolesti osiguranog lica, odnosno u toku trajanja produžene rehabilitacije.

 

Član 9

Predlog za upućivanje osiguranog lica na korišćenje produžene rehabilitacije sadrži obavezno i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju prema Listi indikacija.

 

Lekarska komisija

 Član 10

Ocenu opravdanosti upućivanja osiguranog lica na produženu rehabilitaciju, kao i dužinu trajanja već započete produžene rehabilitacije, daje lekarska komisija filijale, na predlog izabranog lekara ili odgovarajuće zdravstvene ustanove, u skladu sa ovim pravilnikom.

Na predlog izabranog lekara lekarska komisija daje ocenu na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju.

Na predlog odgovarajuće zdravstvene ustanove lekarska komisija daje ocenu na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju, po hitnom postupku.

Lekarska komisija određuje ZU za rehabilitaciju u koju se vrši upućivanje, dužinu trajanja rehabilitacije, potrebu pratioca (u putu ili za vreme rehabilitacije), vrstu prevoza do ZU za rehabilitaciju i rok u kome se produžena rehabilitacija mora sprovesti prema Listi indikacija.

 

Član 11

Protiv ocene prvostepene lekarske komisije, osigurano lice može izjaviti prigovor drugostepenoj lekarskoj komisiji u roku od tri dana od dana prijema ocene.

Ako osigurano lice nije zadovoljno ocenom drugostepene lekarske komisije, može zahtevati od filijale izdavanje rešenja.

 

Član 12

Filijala konačnu ocenu lekarske komisije o odobrenju produžene rehabilitacije sa utvrđenom visinom učešća, dostavlja osiguranom licu na kućnu adresu, zdravstvenoj ustanovi iz člana 6. st. 2. ovog pravilnika, i ZU za rehabilitaciju.

 

Član 13

Dužina trajanja produžene rehabilitacije određena je Listom indikacija i obuhvata vreme do 30 kalendarskih dana, odnosno još do 60 kalendarskih dana kod nastavka sprovođenja već započete produžene rehabilitacije.

 

Centralna evidencija ugovorenih kapaciteta za produženu rehabilitaciju u ZU za rehabilitaciju

 

Član 13a

Republički fond vodi posebnu evidenciju ugovorenih kapaciteta za sprovođenje produžene rehabilitacije osiguranih lica Republičkog fonda kojima raspolažu ZU za rehabilitaciju (u daljem tekstu: Centralni buking).

Centralni buking iz stava 1. ovog člana vodi se u elektronskoj formi i sadrži spisak ZU za rehabilitaciju.

Spisak ZU za rehabilitaciju iz stava 2. ovog člana, za svaku ZU za rehabilitaciju, sadrži:

- indikaciona područja prema oboljenjima, povredama i stanjima za koje se obavlja produžena rehabilitacija,

- broj ugovorenih postelja za rehabilitaciju odraslih po polu,

- broj ugovorenih postelja za rehabilitaciju za decu po polu,

- broj ugovorenih postelja za pratioce,

- numeričke oznake soba sa brojem postelja u tim sobama,

- termine raspoloživih kapaciteta za period od najmanje 15 dana unapred.

 

Član 13b

ZU za rehabilitaciju dužna je da Republičkom fondu svakodnevno dostavlja u elektronskoj formi podatke iz člana 13a stav 3., koji se unose u Centralni buking.

Ažurirani podaci u Centralnom bukingu su svakodnevno dostupni lekarskim komisijama zbog donošenja ocene o upućivanju osiguranog lica u ZU za rehabilitaciju.

Na osnovu donete ocene o upućivanju osiguranog lica na rehabilitaciju u određenu ZU, lekarska komisija elektronskim putem vrši rezervaciju mesta u Centralnom bukingu za određeno osigurano lice u toj ZU za rehabilitaciju.

ZU za rehabilitaciju dužna je da svakodnevno iz Centralnog bukinga preuzima podatke o rezervisanim mestima u toj ustanovi na osnovu ocena lekarskih komisija.

 

Sprovođenje produžene rehabilitacije

 

Član 14

Na osnovu rezervisanih mesta u Centralnom bukingu i konačne ocene lekarske komisije o upućivanju na produženu rehabilitaciju, ZU za rehabilitaciju poziva osigurano lice da započne sa odobrenom rehabilitacijom.

ZU za rehabilitaciju dužna je da započne sprovođenje produžene rehabilitacije osiguranog lica odmah, odnosno u roku od mesec dana ili u roku od tri meseca od ocene lekarske komisije u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ZU za rehabilitaciju započinjanje sprovođenja produžene rehabilitacije kao prevencije pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti, obezbeđuje osiguranom licu na osnovu iste ocene lekarske komisije i po proteku roka od tri meseca od njenog donošenja.

Prioritet imaju osigurana lica upućena na produženu rehabilitaciju u toku trajanja stacionarnog lečenja.

 

Član 15

Osigurano lice je dužno da započne produženu rehabilitaciju određenog dana naznačenog u pozivu ZU za rehabilitaciju.

Ako je osigurano lice iz opravdanih razloga sprečeno da stupi određenog dana na produženu rehabilitaciju, dužno je da o tome obavesti ZU za rehabilitaciju i filijalu.

 

Član 16

Produžena rehabilitacija za obolela ili povređena osigurana lica se sprovodi u ZU za rehabilitaciju tokom cele kalendarske godine.

Produžena rehabilitacija sprovodi se svakodnevno, odnosno tokom cele kalendarske godine, bez obzira na vikende i praznike, za sve vreme trajanja odobrene rehabilitacije, prema utvrđenom programu (protokolu lečenja) u ZU za rehabilitaciju.

Lečenje osiguranog lica medicinski indikovanim terapijskim procedurama obuhvata:

- sve oblike kinezi terapije na tlu i u vodi (aktivne, pasivne, potpomognute vežbe, individualne i grupne vežbe),

- sve druge vidove fizikalne terapije (elektroterapija, magnetoterapija, sonoterapija, laseroterapija, parafinoterapija, infraruž terapija, krioterapija, hipobarična (Vacusac), ultrazvučna terapija, terapija bioptron lampom, inhalacija, okupaciona terapija, terapija glasa i govora),

- primenu prirodnih lekovitih faktora (peloid, mineralna voda, vazduh).

Prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti osiguranog lica obuhvata sprovođenje edukacije, ciljanih i specijalističko-konsultativnih pregleda.

 

Član 17

Produžena rehabilitacija osiguranih lica sprovodi se u ZU za rehabilitaciju prema indikacionim područjima propisanim Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova a sa kojom je Republički fond zaključio ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite.

Produžena rehabilitacija dece sprovodi se u ZU za rehabilitaciju za koje je Uredbom iz stava 1. ovog člana propisano da obavljaju rehabilitaciju dece, a u okviru propisanih indikacionih područja.

Produžena rehabilitacija sprovodi se u ZU za rehabilitaciju u kojoj će u najkraćem roku započeti sprovođenje produžene rehabilitacije i koja je najbliža mestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranog lica.

 

Član 18

U slučaju da osigurano lice zbog akutnog oboljenja ili drugog opravdanog medicinskog razloga, po mišljenju nadležnog lekara ZU za rehabilitaciju, u toku sprovođenja produžene rehabilitacije prekine započetu rehabilitaciju radi pružanja zdravstvene usluge u drugoj zdravstvenoj ustanovi, može da nastavi započetu rehabilitaciju ako je prekid trajao ukupno do 15 dana, i to za onoliko dana koliko je trajao prekid.

Produžena rehabilitacija koju osigurano lice prekine iz ličnih razloga ne može da se nastavi.

ZU za rehabilitaciju dužna je da obavesti filijalu osiguranog lica o prekidu započete produžene rehabilitacije, odnosno o nastavku produžene rehabilitacije posle prekida.

 

Član 19

Produženu rehabilitaciju, kao lečenje medicinski indikovanim terapijskim procedurama osigurano lice može koristiti samo jednom u roku od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja ove vrste produžene rehabilitacije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana osigurano lice može da koristi produženu rehabilitaciju i pre isteka roka od 12 meseci od završetaka prethodnog korišćenja ove vrste produžene rehabilitacije u slučaju nastanka traumatske frakture, akutnog infarkta miokarda i akutnog CVI, posle kardiohirurških i ortopedskih operacija u skladu sa Listom indikacija i posle operacije diskus hernije.

Produženu rehabilitaciju, kao prevenciju pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija Diabetes mellitus - inzulino zavistan oblik osigurano lice uzrasta do 18 godina može koristiti samo jednom u roku od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja ove vrste produžene rehabilitacije, a osigurano lice starije od 18 godina koje boluje od Diabetes mellitus-a na insulinskoj terapiji, može koristiti samo jednom u roku od 84 meseca od završetka prethodnog korišćenja ove vrste produžene rehabilitacije.

Produženu rehabilitaciju kao prevenciju pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija kod gojaznosti, osigurano lice može da koristi samo jednom u uzrastu od 12 do 18 godina.

 

Lekovi i medicinsko-tehnička pomagala

 

Član 19a

ZU za rehabilitaciju obezbeđuje lekove za akutna stanja i oboljenja osiguranih lica koja se nalaze na produženoj rehabilitaciji.

ZU za rehabilitaciju obezbeđuje lekove za osigurana lica sa hroničnim oboljenjem za sve vreme trajanja produžene rehabilitacije kada se osigurano lice upućuje na produženu rehabilitaciju direktnim upućivanjem u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

ZU za rehabilitaciju obezbeđuje osiguranom licu lekove iz st. 1. i 2. ovog člana u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje propisivanje i izdavanje lekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osiguranom licu koje se upućuje na produženu rehabilitaciju u skladu sa članom 8. stav 1. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje lekove i izdaje lekarske recepte za hroničnu terapiju i za vreme trajanja produžene rehabilitacije.

 

Član 19b

ZU za rehabilitaciju dužna je da osiguranom licu koje je upućeno na produženu rehabilitaciju direktnim upućivanjem u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika, posle završene produžene rehabilitacije, prilikom otpusta, obezbedi lekove za hroničnu terapiju u količini potrebnoj do prvog javljanja izabranom lekaru, a najduže za period od pet dana.

 

Član 19v

Osiguranom licu koje ima pravo na medicinsko-tehnička pomagala propisana pravilnikom kojim se uređuju medicinsko-tehnička pomagala, a koja se izdaju na mesečnom nivou, za vreme produžene rehabilitacije obezbeđuju se na način na koji se obezbeđuju lekovi u skladu sa čl. 19a i 19b ovog pravilnika.

 

Završne odredbe

 

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

("Sl. glasnik RS", br. 81/2010, 15/2011 i 48/2012)

 

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 2, koje se primenjuju od 1. maja 2013. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

("Sl. glasnik RS", br. 103/2010)

 

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 


 

LISTA INDIKACIJA ZA KORIŠĆENJE
MEDICINSKE REHABILITACIJE U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU (PRODUŽENA REHABILITACIJA)

 

1. NEUROLOŠKA OBOLJENJA

 

1.1.

Sequelae poliomyelitidis B 91

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.2.

Sequelae morbi inflammatorii systematis nervosi centralis G 09 sa neurološkim ispadima na ekstremitetima (pareze i paralize)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

1.3.

Morbus neuroni motorii G 12.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

1.4.

Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromae effines G 12.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.5.

Sclerosis multiplex G 35 (sa srednje teškim i teškim ispadima lokomotornog sistema - u fazi remisije sa EDSS od 5,5 do 8)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 specijaliste neurologa i 1 specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije uz MR glave,
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.6.

Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta (Hurst) G 36.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.7.

Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis, alii sa neurološkim ispadima na ekstremitetima G 37 (pareze i paralize)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.8.

Mononeuritis multiplex G 58.7 sa ispadima na ekstremitetima (pareze i paralize)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.9.

Neuropathia cum ataxia hereditaria G 60.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.10.

Neuropathia idiopathica progressiva G 60.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.11.

Syndroma Guillain-Barre G 61.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.12.

Polyneuropathiae specificatae, aliae G 62.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.13.

Myasthenia gravis et morbi myoneurales alii G 70

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, a samo za G 70.0 antiholinesterazni (neostigmin) test
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.14.

Dystrophia musculorum G 71.0 samo sa teškim ispadima lokomotornog sistema - Barthel indeks manji od 80,

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz laboratorijske analize (kreatin kinaza)
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.15.

Myopathia congenita G 71.2

Medicinska dokumentacija: mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz patološki (pozitivan)
EMG nalaz, repetitivnu nervnu stimulaciju, merenje brzine provođenja nerva, nalaz mišićne biopsije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.16.

Paralysis cerebralis infantilis G 80 za uzrast do 18 godina sa srednje teškim i teškim ispadima lokomotornog sistema - Barthel indeks manji od 80, a za lica preko 18 godina samo posle korektivne operacije uz otpusnu listu

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz psihološko testiranje i po potrebi otpusna lista kada je dijagnoza postavljena i po potrebi EEG
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.17.

Hemiplegia flacida G 81.0 ili teška hemipareza od III do IV stepena - Barthel indeks manji od 80, kao posledice Haemorrhagia cerebri I 61, Infarctus cerebri I 63, Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64 ili posle operacije mozga

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.17a.

brisano

1.17b.

brisano

1.17v.

brisano

1.18.

Hemiplegia spastica G.81.1 ili teška hemipareza od III do IV stepena - Barthel indeks manji od 80 kao posledice Haemorrhagia cerebri I 61, Infarctus cerebri I 63, Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64 ili posle operacije mozga

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.18a.

brisano

1.18b.

brisano

1.18v.

brisano

1.19.

Paraplegia flaccida G 82.0, ili teška parapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30

1.20.

Paraplegia spastica G 82.1 ili teška parapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30

1.21.

Tetraplegia flaccida G 82.3 ili teška tetrapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

1.22.

Tetraplegia spastica G 82.4 ili teška tetrapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

1.23.

Tetraplegia, non specificata G 82.5 ili teška tetrapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

1.24.

Monoplegia inferior G 83.1 ili teška monopareza - Barthel indeks manji od 80

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

1.25.

Briše se

1.26

Spina bifida occulta (ako postoji funkcionalni ispad) za uzrast do 18 godina Q76.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1. spec neurologije ili 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.27

Hydrocephalus (posle hirurške korekcije) za uzrast do 16 godina G 91

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

1.28

Lezija brahijalnog pleksusa za uzrast do 6 godina P 14.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista iz porodilišta ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.29

Lezija perifernih nerava za uzrast do 6 godina P 14.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.30

Retardatio (motorna) za uzrast do 18 godina R 62.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan.

 


2. OBOLJENJA SRCA I KRVNIH SUDOVA

 

2.1.

Infarctus myocardii acutus I 21

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.2.

Infarcuts myocardii recidivus acutus I 22

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

tač. 2.3. do 2.5. (brisane)

2.6.

Rehabilitacija posle aorto-koronarnog BY PASS Z 95.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.7.

Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae Q20 posle operacije kod dece do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.8.

Malformationes septi cordis congenitea Q21 posle operacije kod dece do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.9.

Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis Q22 posle operacije kod dece do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.10.

Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae Q23 posle operacije kod dece do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.11.

Malformationes arteriarum magnarum congeniteae Q25 posle operacije kod dece do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.12.

Prisustvo veštačkog zaliska srca Z 95.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.13.

Prisustvo heterologog zaliska srca Z 95.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan.

2.14.

Prisustvo druge zamene zaliska srca Z 95.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.15.

Neurovaskularne komplikacije izražene dejstvom vibracija (vibraciona bolest) I 73.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz oscilometriju i patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

2.16.

Angiopathiae diabeticae I 79.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz EMG i oscilometriju ili dopler
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan.


 

3. REUMATSKA OBOLJENJA

 

3.1.

Arthritis rheumatoides seropositiva alia M 05.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak šake i stopala
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.2.

Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata M 05.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak šake i stopala
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.3.

Arthritis puerilis za uzrast do 18 godina M 08

(isključuju se podtačke M 08.0 i M 08.9)
Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana kod dece sa većim funkcionalnim oštećenjima
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.4.

Scleroderma progresivum diffusum M 34.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz patološki (pozitivan) EMG nalaz, ANA, RTG pluća, biopsija kože
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.5.

Syndroma CREST M 34.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz patološki (pozitivan) EMG nalaz, ANA, RTG pluća, biopsija kože
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.6.

Spondylitis ankylopoietica M 45:

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz odgovarajuće laboratorijske analize (SE, C reaktivni protein), spirometrija i RTG kičmenog stuba i sakro ilijačnih zglobova
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.7.

Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae M 07:

(isključuju se podtačke M 07.0, M 07.3 i M 07.6)
Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak zahvaćenih zglobova
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.8.

Morbus Reiter M 02.3 (hronični oblik):

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak zahvaćenih zglobova
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.9.

Dermatopolymiositis non specificata M 33.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.10.

Dermatomyositis puerilis M 33.0:

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana kod dece sa većim funkcionalnim oštećenjima
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.11.

Briše se

3.12.

Stanje posle operacije diskus hernije

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dana

3.13.

Stanje posle ugradnje endoproteze kuka ili kolena

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana

3.14.

Stanje posle korektivne osteotomije karlice, femura i tibije

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina rehabilitacije: 28 dana

3.15

Scoliosis (Cobbov ugao veći od 20°) za uzrast do 16 godina M 41

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije uz RTG snimak kičme
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.16

Arthrogryposis multiplex congenita za uzrast do 18 godina Q 74.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan.

 


 

4. BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

 

4.1.

Briše se

4.2.

Bronchitis chronica, non specificata J 42

Medicinska dokumentacija: otpusna lista (opstrukcija srednje teškog stepena, FEV1 50-80%, i FEV1/ FVC manji od 70% ili teškog stepena FEV1 30-50%, i FEV1/FVC manji od 70%) i više od 3 egzacerbacije u poslednjih 6 meseci (opstrukcija srednje teškog stepena, FEV1 50-80%, i FEV1/ FVC manji od 70% ili teškog stepena FEV1 30-50%, i FEV1/ FVC manji od 70%)
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.3.

Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius J 44

Medicinska dokumentacija: otpusna lista (opstrukcija srednje teškog stepena IIA: FEV1 50 - 80%, i FEV1/ FVC manji od 70%; IIB: FEV1 30 - 50%, i FEV1/ FVC manji od 70% ili teškog stepena FEV1 manji od 30%, i FEV1/ FVC manji od 70%
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.4.

Asthma bronchiale J 45 - srednje teškog stepena sa čestim napadima za uzrast do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista (opstrukcija srednje teškog stepena, FEV1 manje od 80%, i FEV1/FVC manji od 70% i PEF više od 60%, a manje od 80% od referentne vrednosti) i pozitivni provokativni testovi (acetilholinski ili metaholinski)
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.4a

Astma bronchiale J 45 - delimično kontrolisana i nekontrolisana astma kao i deca na profilaktičkoj terapiji - za uzrast do 18 godina

a) Za delimično kontrolisanu astmu: Mišljenje izabranog lekara - pedijatra sa podacima o nekom od simptoma astme koji su tokom dana češći od dva puta nedeljno, o ograničenoj fizičkoj aktivnosti dece, o postojanju bilo kog simptoma astme tokom noći ili buđenja zbog bolesti, da imaju češće od dva puta nedeljno potrebu za lekom koji bi im olakšao tegobe i da imaju jednu ili više egzacerbacija tokom godine.
b) Za nekontrolisanu astmu: Mišljenje izabranog lekara-pedijatra sa podacima o postojanju tri ili više simptoma delimično kontrolisane astme prisutne svakog meseca i postojanje jedne egzacerbacije mesečno.
Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 lekara spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.5.

Asthma bronchiale allergicum J 45.0 - umereno teškog stepena sa senzibilizacijom i na sastojke kućne prašine koja zahteva stalnu profilaksu inhalacionim kortikosteroidima u dozi većoj od 50 mg, za opstrukciju srednje teškog stepena, FEV1 manje od 80%, i FEV1/FVC manji od 70% i PEF više od 60%, a manje od 80% od referentne vrednosti - za uzrast do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i pozitivni alergološki testovi
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.6

Fibrosis cystica pulmonalis E 84.0

Medicinska dokumentacija otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. interne medicine ili 1 spec. pedijatrije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.7

Bronchiectasia J 47
Medicinska dokumentacija otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

 


 

5. POVREDE I OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA

 

5.1.

Laesio traumatica intracranialis S06 (sa parezom ili paralizom jednog ili više ekstremiteta)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak i patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.2.

Fractura vetebrae cervicalis alterius, specificatae S 12.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.3.

Fracturae columnae vertebralis cervicalis multiplices S 12.7

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.4.

Fractura partis colli, non specificatae S 12.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.5.

Contusio et oedema medullae spinalis cervicalis S 14.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

5.6.

Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis aliae, non specificatae S 14.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

5.7.

Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis S 14.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana

5.8.

Laesiones traumaticae colli multiplices S 19.7

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak i patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.9.

Laesiones traumaticae colli aliae, specificatae S 19.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.10.

Laesio traumatica colli, non specificata S 19.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.11.

Fractura columnae vertebralis thoracalis S 22.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.12.

Fractura columnae vertebralis thoracalis multiplices S 22.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.13.

Fractura vertebrae lumbalis S 32.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

5.14.

Fractura ossis sacri S 32.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.15.

Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei S 33.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.16.

Fractura acetabuli S 32.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.17.

Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis S 34.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak i patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.18.

Fractura extremitatis superioris bilateralis T 02.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 lekara specijaliste ortopedije uz RTG snimak.
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana

5.19.

Fractura femoris S 72

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortoped i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTG snimak
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.20.

Fractura cruris, regionem talocruralem, includens S 82

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortoped i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTG snimak
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.21.

Fractura extremitatis inferioris, bilateralis T 02.5

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortoped i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTG snimak
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.22.

Laesio traumatica nervorum cruris C 84

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurolog i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.23.

Conquasatio genus et sonquasatio cruris S 87

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 45 dana

5.24.

Fractura pedis multiplex S 92.7

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortoped i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTG snimak
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.25.

Conquassatio regionis maleolli et pedis S 97

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.26.

Luxatio coxae unilateralis congenita (posle hirurške intervencije) za uzrast do 18 godina Q 65.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.27.

Luxatio coxae bilateralis congenita (posle hirurške intervencije) Q 65.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.28.

Subluxatio coxae unilateralis congenita (posle hirurške intervencije) za uzrast do 18 godina Q 65.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.29.

Subluxatio coxae bilateralis congenita (posle hirurške intervencije) Q 65.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.30.

Deformationes pedis congenitae (posle hirurške intervencije) za uzrast do 18 godina Q 66

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.31.

Reductio longitudinis radii congenita (posle hirurške intervencije) Q 71.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.32.

Reductio longitudinis ulnae congenita (posle hirurške intervencije) Q 71.5

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.33.

Manus unguiformis (posle hirurške intervencije) Q 71.6

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.34.

Reductiones extremitatis superioris congenitae aliae (posle hirurške intervencije) Q 71.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.35.

Reductio longitudinis femoris congenita (posle hirurške intervencije) Q 72.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz pozitivan EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: 14 dana

5.36.

Reductio longitudinis tibiae congenita (posle hirurške intervencije) Q 72.5

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.37.

Reductio longitudinis fibulae congenita (posle hirurške intervencije) Q 72.6

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.38.

Reductiones extremitatis inferioris congenitae aliae (posle hirurške intervencije) Q 72.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.39.

Scoliosis congenita (posle hirurške intervencije) Q 76.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.39a

Torticollis (posle hirurške korekcije) za uzrast do 18 godina M43.6

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.39b

Pectus excavatum (posle operacije) za uzrast do 16 godina Q 67.6

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.39v

Pectus carinatum (posle operacije) za uzrast do 16 godina Q 67.7

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.40.

Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes) M 91.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak ili ultrazvučni nalaz koštano zglobnih struktura
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.40a

Mobus Perthes (posle hirurške korekcije) za uzrast do 18 godina M 87

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.41.

Osteochondritis dissecans M 93.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak ili ultrazvučni nalaz koštano zglobnih struktura
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.42.

Morbus Paget ossium aliorum M 88.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak ili ultrazvučni nalaz koštano zglobnih struktura
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana samo deci
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.43

Osteochondrodysplasia za uzrast do 18 godina Q 77

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortopedije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.44

Briše se

5.45

Briše se

 


 

6. ENDOKRINOLOŠKA OBOLJENJA

 

6.1.

Briše se

6.2.

Thyreotoxicosis E 05 - samo jednom posle uvođenja terapije

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara spec. pedijatrije ili spec. interne medicine uz laboratorijske analize (T3, T4, TCX)
Dužina trajanja rehabilitacije: 14 dana

6.3.

Prevencija nastanka komplikacija kod Obesitas E 66 za uzrast od 12 do 18 godina indeks telesne mase veći od 97 P (percentila za uzrast)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje lekara specijaliste pedijatrije uz laboratorijske analize (glikemija, holesterol: HDL, LDL, trigliceridi)
Dužina trajanja rehabilitacije: 10 dana

6.4.

Prevencija nastanka komplikacija kod Diabetes mellitus-a lečenog insulinom za uzrast do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje lekara specijaliste pedijatrije
Dužina trajanja rehabilitacije: 10 dana

6.5.

Prevencija nastanka komplikacija kod Diabetes mellitus-a lečenog insulinom za uzrast preko 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje lekara specijaliste interne medicine
Dužina trajanja rehabilitacije: 5 dana.

6.6.

Briše se

 


 

7. ONKOLOŠKA REHABILITACIJA DECE

 

7.1.

C00 do C97, D42, D43, D45, D46, D47, D61, D75, D76 za uzrast do 18 godina,
a) jednom posle završene onkološke terapije
b) u fazi remisije sa terapijom održavanja najduže do 5 godina od postizanja remisije.
Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje lekara specijaliste onkologije i lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
Dužina trajanja rehabilitacije: 15 dana.

 


 

Spisak ZU za rehabilitaciju prema indikacionim područjima u koje se vrši upućivanje osiguranih lica Republičkog fonda na produženu rehabilitaciju

 

Br.

Naziv zdravstvene ustanove

Filijala sedišta ZU

Indikaciona područja

1

2

3

4

5

6

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Melenci

Zrenjanin

+

+

+

 

+

 

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža

Kikinda

+

 

+

 

+

 

3.

Specijalna bolnica za neurološka i postraumatska stanja - Stari Slankamen

Sremska Mitrovica

+

+

+

 

+

 

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Vrdnik

Sremska Mitrovica

+

 

+

 

+

 

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Koviljača"

Šabac

+

 

+

 

+

 

6.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja" Aranđelovac

Kragujevac

     

+

+

+

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad" - Zaječar

Zaječar

+

+

+

 

+

 

8.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Zlatar" - Nova Varoš

Užice

 

+

       

9.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" - Čajetina

Užice

         

+

10.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Ivanjica

Čačak

   

+

+

+

 

11.

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti - Novi Pazar

Kraljevo

+

 

+

 

+

 

12.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" - Vrnjačka Banja

Kraljevo

         

+

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens" - Mataruška Banja

Kraljevo

+

 

+

 

+

 

14.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Ribarska banja, Kruševac

Kruševac

+

+

+

 

+

 

15.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja"

Niš

     

+

+

 

16.

Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, Niš

Niš

+

+

+

+

+

 

17.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzir" - Sijarinska Banja, Medveđa

Leskovac

   

+

 

+

 

18.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac

Vranje

+

 

+

 

+

 

19.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja" - Vranje

Vranje

+

 

+

 

+

 

20.

Institut za rehabilitaciju - Beograd

Beograd

+

+

+

+

+

 

Indikaciona područja:
1. neurološka oboljenja,
2. oboljenja srca i krvnih sudova,
3. reumatska oboljenja,
4. oboljenja respiratornog sistema,
5. povrede i oboljenja lokomotornog sistema,
6. endokrinološka oboljenja.

 

 

 

Baza korisnika