Истраживање под називом - Анализа спровођења препорука Комитета за права особа са инвалидитетом у Републици Србији – урађено је у оквиру пројекта „Од глобалних препорука до остваривања права особа са инвалидитетом у срединама у којима оне живе“, који се финансирао из буџета Републике Србије – Канцеларије за људска и мањинска права, а као део програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији у 2018. години“. Пројекат и истраживање реализовала је Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) у партнерству са Савезом дистрофичара Србије, у периоду од маја до августа 2018. године.

Основни циљ пројекта био је допринос унапређењу механизама за праћење препорука Уједињених нација за људска права у циљу побољшања положаја посебно осетљивих друштвених група, нарочито особа са инвалидитетом у Републици Србији.

Главни фокус пројекта односио се утврђивање степена спровођења  препорука Комитета УН за права особа са инвалидитетом у Србији кроз израду детаљне анализе прописа и праксе у погледу укључености препорука.

Да би се то постигло, НООИС је реализовао следеће активности:

  1. Анализу правног и стратешког оквира, као и анализу извештаја надлежних органа и установа;
  2. Истраживање путем упитника и разговора ради анализе спровођења препорука Комитета за права особа са инвалидитетом из надлежности различитих институција, који су достављени следећим министарствима: Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Министарству здравља, као и независним државним телима - канцеларији Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности.

НООИС се захваљује свима који су учешћем у истраживању допринели бољем сагледавању тренутног стања, а посебно Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (нарочито Сектору за заштиту особа са инвалидитетом), Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству здравља, као и канцеларијама Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности.

Због оквира пројекта, био је изазов добити све релевантне податке од других министарстава и локалних самоуправа надлежних за спровођење одређених препорука, али уместо тога, коришћени су налази других релевантних истраживања попут Ситуационе анализе положаја деце са инвалидитетом у Србији (коју је такође радио НООИС током 2017. године) и анализе приступачности бирачких места у Београду, Крагујевцу и Сомбору Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије.

Експерт за област људских права и заштиту од дискриминације особа са инвалидитетом (уједно и члан Комитета за права особа са инвалидитетом), др Дамјан Татић урадио је анализу, а посебна пажња била је посвећена прописима и стратешким документима донетим у последње 2 године, нарочито оним актима чије измене је Комитет препоручио, како би се установило у којој мери је правни и стратешки оквир измењен у складу са препорукама Комитета.

Подсећања ради, Конвенција о правима особа са инвалидитетом први је међународни уговор о људским правима усвојен под окриљем Уједињених нација у новом миленијуму. Генерална скупштина УН једногласно је усвојила Конвенцију и Опциони протокол уз њу 13. децембра 2006. године. После довољног броја ратификација Конвенција и Опциони протокол ступају на снагу у мају 2008. Србија је потписала ова два међународна уговора у децембру 2007, а ратификовала их је у мају 2009, после чега је Конвенција постала обавезујући део унутрашњег права наше земље.

У складу са одредбама Конвенције и смерницама Уједињених нација, Република Србија је у мају 2012. године поднела Комитету за права особа са инвалидитетом Иницијални извештај о спровођењу Конвенције о правима особа са инвалидитетом у Србији. Комитет је 5. и 6. априла 2016. године размотрио Иницијални извештај Србије, после анализе алтернативних извештаја Националне организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС-а, у сарадњи са Центром за самостални живот особа са инвалидитетом Србије – ЦСЖ), канцеларије Заштитника грађана и извештаја из сенке других организација цивилног друштва и дијалога са државном делегацијом Србије. На основу свега тога, Комитет је усвојио Закључне опсервације са 32 препоруке Србији 21. априла 2016. год.

Надлежни органи државе, независне установе за заштиту људских права, НООИС и друге организације особа са инвалидитетом у последње две године радили су на промовисању и представљању ових препорука. Србија је, у складу са препорукама Комитета, прошле године Комитету поднела извештај о мерама предузетим на спровођењу две препоруке - у областима запошљавања и пословне способности, које су препознате као приоритетне.

Резултати ове анализе који показују докле се стигло са спровођењем препорука Комитета, треба да допрнесу даљем унапређењу положаја особа са инвалидитетом у РС уношењем препорука Комитета УН у стратешка докумена и прописе који се односе на особе са инвалидитетом.

Такође, резултати истраживања, а нарочито сагледавање ефеката њихове примене у пракси, оснажиће особе са инвалидитетом у даљем заступању за њихову потпунију примену, подстаћи сарадњу ових особа преко њихових репрезентативних организација окупљених у НООИС-у и надлежних органа власти и независних органа за заштиту људских права на спровођењу Конвенције о правима особа са инвалдитетом.

Vidi/preuzmi Publikacija u word doc.

Publikacija u pdf doc.

Baza korisnika