Omogućiti svakome pristup medijima

Publikacija dostupna na srpskom jeziku - ćirilica

Vidi / preuzmi: Omogućiti svakome pristup medijima (.pdf ćirilica)

OMOGUĆITI SVAKOME PRISTUP MEDIJIMA

Beograd, 2015.

Naslov originala:

Permett re à chacun d’accéder aux médias
Enabling Access to the Media for All

IRIS plus 2014-3

Izdavači:

Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju
Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije

Za izdavače:

Zoran Lutovac
Ivanka Jovanović

Štampa:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tiraž:
300
Beograd, 2015
ISBN: 978-86-918413-0-0
Copyright © European Audiovisual Observatory, 2014

Mišljenja izražena u ovoj publikaciji su lična i ne predstavljaju nužno stavove Opservatorije, njenih članova ili Saveta Evrope

Izdavanje ove publikacije omogućeno je zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije

PREDGOVOR

Kada se spomenu prepreke, sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, u pristupu informacijama i kulturi, koncept istog trenutka postaje višeznačan. U zavisnosti od toga na šta se odnosi termin sadržaj – da li je reč o biblioteci sa stepenicama ispred ulaznih vrata ili se radi o nekom nematerijalnom podatku koji zahteva upotrebu dodatne tehnološke opreme – pojam prepreka može da upućuje na više stvari i da iziskuje korišćenje različitog alata za prevazilaženje.

Većina fizičkih prepreka čini se da je savladana, ali još uvek treba mnogo učiniti kako bi se isto to moglo reći i za elektronski svet. Na jednoj strani, o arhitektonskim barijerama raspravljalo se decenijama i, s tim u vezi, postignuti su brojni opipljivi rezultati; sa druge strane, digitalne prepreke i dalje postoje i ukazuju na to da potpuna pristupačnost mekog sadržaja još uvek nije dostignuta.

To je još složenije u onlajn svetu, gde je prethodno znanje neophodno ne samo da bi se pristupilo sadržaju, već i da bi se ostvarila interakcija i u potpunosti iskusila dualna (2.0) dimenzija. Dualna dimenzija interneta, gde su korisnici i pasivni primaoci informacija, koje je obezbedila treća strana i aktivni distributeri, potencijalni pružaoci sadržaja, iziskuje da se proširi polje istraživanja.

U glavnom članku IRIS plus – koji imam posebno zado voljstvo da predstavim, kao deo svog prvog zadatka na novoj poziciji u Opservatoriji – Bahmajer nudi detaljan i zanimljiv prikaz različitih pristupa, koji su se primenjivali na različitim nivoima (međunarodnom ili evropskom, nacionalnom ili lokalnom), različitim sredstvima (regulatornim ili individualnim).

Rezultat je kolaž najboljih praksi i najuspešnijih primera, ali taj rezultat, ipak, pokazuje da samo usvajanje alata, predviđenog za linearne medije, nije dovoljno da bi se obezbedio istinski pristupačan internet.

Uzimajući u obzir mnoge godine regulatornih inicijativa u vezi sa tim pitanjem, deo pod nazivom Povezano izveštavanje naročito je bogat. On predstavlja
faktički pregled nedavnih pomaka u zakonodavstvu u oblasti radiodifuzije i autorskih prava, koji se tiču osoba sa invaliditetom, kao i pregled sudske prakse u vezi sa medijima i osobama sa invaliditetom.

Poslednji deo -Izbliza – pruža nam brojne pojedinosti iz nemačke prakse. Iz insajderske pozicije, Lenke i Bil otkrivaju nam šta se dešava u studiju kada
se završi rad na titlovanju i zvučnom opisu i daju nam materijal za razmišljanje ukratko predstavljajući različite načine prenosa i mogućnosti razvoja iz teh-
nološke perspektive.

Strazbur, jul 2014
Maja Kapelo (Maja Capello)
IRIS koordinator
Šef Odeljenja za pravne informacije
Evropska audiovizuelna opservatorija

SADRŽAJ

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

GLAVNI ČLANAK

I Pristupačnost audiovizuelnog sadržaja . . . . . . . . . 15
Osnovno ljudsko pravo
Kristina Bahmajer (Cristina Bachmeier),
Institut za evropsko medijsko pravo (EMR),
Sarbriken, Brisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. Definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Modaliteti B_€B___pristupačnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 25
II Pravni instrumenti na međunarodnom
i evropskom nivou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1. Ujedinjene nacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2. Savet Evrope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3. Evropska unija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
III Akcioni planovi u evropskoj političkoj areni . . 55
IV Zaključci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

POVEZANO IZVEŠTAVANJE

Omogućiti svakome pristup medijima Ilda Londo (Albanski medijski institut, Ti ra na), Francisko Havijer Kabrera Blaskez (Evropska audio -
vizuelna opservatorija), Demijen MekKelig (Pravni fakultet, Nacionalni univerzitet, Gal vej), Ama deo Arena (Pravni fakultet, Napuljski univerzi tet), Eugen Kojokariju (Rumunski internacio nalni radio), Juraj Polak (Kancelarija Saveta za radio difuziju i retransmisiju Republike Slovačke), Viki Bremen (Institut za informaciono pravo (IVIR), Univerzitet u Amsterdamu), Tom Tips (Pravni fakul tet, Nacionalni univerzitet, Galvej), Enrik Enrič (Enrič advokatura, Barselona), Glenda Kuper (Centar za pravo, pravdu i novinarstvo, Londonski univerzitet), Piter Macneler (Institut za medijsko pravo (EMR), Sarbriken/Brisel)
Nedavni pravni pomaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Nedavni pomaci u zakonodavstvu u oblasti
radiodifuzije koji se tiču osoba sa invaliditetom . . 69
• Albanija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
• Španija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
• Irska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
• Italija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
• Rumunija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
• Slovačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Nedavni pomaci u oblasti autorskih prava
koji se tiču osoba sa čulnim oštećenjima . . . . . . . . . 89
• Evropska komisija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
• Irska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Nedavna sudska praksa u vezi sa medijima
i osobama sa invaliditetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
• Španija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
• Ujedinjeno Kraljevstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
• Italija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
• Slovačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

IZBLIZA

Obezbeđivanje pristupačnosti u nemačkoj praksi Klaudija Lenke i Aksel Bil, Globe tv film –und Fernsehproduktionsgesellschaft m. B. H., Saarbrücken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
I Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
II Opis i izrada titlova za osobe oštećenog
sluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
III Opis i izrada zvučnih opisa
(audio-deskripcija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
IV Načini prenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
V Novi mediji, nova pitanja, nove ciljne grupe .122
VI Zaključci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Baza korisnika